Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2019 korraldus number 133
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. jaanuar

2019 nr

133-k

Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Haabersti linnaosas, Pikaliiva asumis, Rannamõisa tee ja Harku järve vahelisel maa-alal. Planeeritud alasse on haaratud Rannamõisa tee 1a, Rannamõisa tee T31 kinnistud, tee lõik Rannamõisa tee T3 kinnistust ning osaliselt Keskküla tn 1 kinnistu. Planeeritud ala suuruseks on 11,50 ha. Piirkond on praegu peamiselt paariselamute ning vähesel määral korterelamute ala. Piirkonda on rajatud elamuala teenindavad asutused. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud “Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve  osaliselt korterelamute ala, kus võivad paikneda kahe või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted. Planeeritud ala osa, mis ulatub Räga tänava pikendusest Rannamõisa teeni, juhtotstarve on segahoonestusala, kus võivad paikneda elamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, keskkonda mittehäiriv väiketootmine, kultuuri- ja spordiasutused jm hooned, millel on linnalikku elukeskkonda teenindav funktsioon. Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga;

- polüfunktsionaalse piirkonna tekkimiseks on Rannamõisa tee ning perspektiivse Räga tänava vahelisele alale kavandatud ärihooned, mis ühtlasi takistavad müra- ning õhusaaste levikud elamualale Rannamõisa teelt;

- korterelamute omavaheline kaugus on valitud selliselt, et oleks tagatud insolatsiooni kestvus tulenevalt Eesti standardist „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“;

- hoonegruppide vahel on välditud kvartaleid läbivaid teid, et tagada laste ohutus ja vältida tekkida võivat müra.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 11,50 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 05096. Detailplaneeringu lahendus näeb ette Rannamõisa tee 1a kinnistu jagamise kaheks ärimaa, üheks äri- ja/või elamumaa, viieks elamumaa, kaheksaks transpordimaa, üheks tootmismaa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa kruntidele ehitusõigus kolme kuni 4-korruselise, maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, äri- ja/või elamumaa krundile nelja kuni 4-korruselise, maa-aluse korrusega äri- ja/või elamuhoone ehitamiseks ning elamumaa kruntidele üheksateistkümne kuni 3-korruselise, maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt 28. detsembril 2017 sõlmitud lepingule nr TKA259 lisatud skeemile.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist. Ühtlasi tuleb järgida detailplaneeringu kehtestamisel seatud lisatingimust ehituslubade menetlemisel.

4. Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2018 korralduse nr 1402-k „Rannamõisa tee 1a kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja Rannamõisa tee 1a kinnisasjast moodustatavale kinnisasjale reaalservituudi seadmise taotlemine Tallinna linnale omandatava kinnisasja kasuks ning kinnisasjadele ja servituudile valitsejate määramine“ alusel on Tallinna linn ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts sõlminud 4. oktoobril 2018 võlaõigusliku lepingu positsioonide 9, 10, 13, 14, 16 ja 18 tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks ning reaalservituudi seadmiseks.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa