Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tatari tn 56, Tatari tn 56b, Tatari tn 56c kinnistu ja Tatari tn 58, Tatari tn 58a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2019 otsus number 7
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

24. jaanuar 2019 nr 7

Tatari tn 56, Tatari tn 56b, Tatari tn 56c kinnistu ja Tatari tn 58, Tatari tn 58a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 124 lg-te 6 ja 10, § 128 lg-te 1 ja 5, § 142 lg 1 p 1, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 3, lg-te 3-5, § 35 lg-te 3 ja 5 alusel, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 13 lg-te 6 ja 7 alusel ja tulenevalt Roosi OÜ 28. septembril 2017 registreeritud algatamisettepanekust ning arvestades Keskkonnaameti 10. oktoobri 2018 kirjas nr 6-5/18/15906-2 ja Terviseameti 25. oktoobri 2018 kirjas nr 9.3-4/7659 esitatud seisukohtadega

1. Algatada Tatari tn 56, Tatari tn 56b, Tatari tn 56c kinnistu ja Tatari tn 58, Tatari tn 58a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 1,23 ha. Maa-ala piiride skeem on esitatud otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada planeeritavale alale kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega korterelamud ning ärihoone ja määrata kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritava ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve ettevõtluse segahoonestusalast korruselamute alaks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 kavandada planeeritavale alale mitte enam kui 7-korruselised hooned. Hoonete kõrguse ja asukoha määramisel arvestada lähialale jäävate hoonete otstarvet ja kõrgust ning naaberkruntide kohta kehtivaid või koostamisel olevaid detailplaneeringuid;

4.2 määrata läänepoolseim hoonestusala piir Liivalaia tn 8 hoone järgi ja paralleelne Pärnu mnt 59 hoonestusala piiriga;

4.3 mitte kavandada Tatari tn 56 katastriüksusel asuva 1987. aastal ehitatud väga väärtusliku hoone lammutamist. Hoone on üks ehedamaid näiteid uusratsionalismist mõjutatud postmodernistlikust arhitektuurist Tallinnas;

4.4 määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue kavandada planeeritavale alale või hoonesse jalgratta hoiuruum, panipaik või rattaparkla;

4.5 näha ette elamukruntidele kokku 30% ulatuses maapinnale rajatavat haljastust;

4.6 teha dendroloogiline inventuur planeeringualal ja 10 meetri ulatuses planeeringualast vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventariseerimise kord“ nõuetele ning säilitada kõik planeeringualal kasvavad I ja II väärtusklaasi puud ja maksimaalselt III väärtusklassi puud;

4.7 teha insolatsiooni kestuse muutumise analüüs lähialale jäävate eluruumide kohta;

4.8 teha planeeritava ala keskkonnaseisundi hinnang ja reostusuuring, kuna varem asus alal autobaas;

4.9 teha hüdrogeoloogiline eksperthinnang vundamendikaevisest väljapumbatava vee koguste ja pumpamisest tingitud põhjaveekihi alanduslehtri sügavuse ja ulatuse kohta ning kaevisest väljapumbatava vee ärajuhtimisvõimaluste kohta. Määrata meetmed lähialale jäävate hoonete püsivuse tagamiseks;

4.10 näha ette sademevee maksimaalne käitlemine kohapeal, et vähendada koormust ühistorustikele. Vertikaalplaneerimisega vältida sademe- ja liigvee valgumine naaberkruntidele;

4.11 määrata ehitamiseks nõue, et enne mistahes kaevetöid tuleb teha arheoloogilised eeluuringud.

5. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 7, 8, 9 ja lõikes 4 nimetatud isikud, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Transpordiamet ning teised isikud, kelle õigusi või huve võib planeeringulahendus puudutada.

6. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Kommunaalamet Tallinna linna nimel enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

7. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ (aadress Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

8. Mitte algatada Tatari tn 56, Tatari tn 56b, Tatari tn 56c kinnistu ja Tatari tn 58, Tatari tn 58a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

8.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks looduslike alade või keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

8.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, ei põhjusta olemasoleva hoonestuse asemele uute elu- ja ärihoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Seejuures tuleb planeeringulahenduse koostamisel arvestada ümbritseva linnaruumiga ning uus hoonestus sobitada olemasolevate madalamate hoonetega, samuti kõrvalalale planeeritavate hoonetega. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

8.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

8.4 Kesklinnas Tatari tänava äärsel ettevõtluse segahoonestusalal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

8.5 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, kui arvestatakse kehtivaid piiranguid. Planeeringuala jääb arheoloogiamälestisele, II at eKr - 16. saj pärit asulakohale, mistõttu tehakse enne kaevetöid arheoloogilised eeluuringud;

8.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest ala on vähese kõrghaljastusega. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Alale rajatakse uushaljastust;

8.7 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimine suurendab mõnevõrra planeeringuala piirkonna liikluskoormust ning müra ja õhusaastet. Uue hoonestuse rajamisel tuleb arvestada meetmetega müra normtasemete tagamiseks elu- ja äriruumides;

8.8 reostusuuringus tuleb selgitada võimaliku reostuse esinemine alal ja selle ulatus. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju. Planeeritavatele hoonetele on kavandatud kahe maa-aluse korruse rajamine, mistõttu tuleb hüdrogeoloogilises eksperthinnangus selgitada hoonete rajamisel tekkiva põhjavee alanduslehtri sügavus ja ulatus ning meetmed põhjavee alandusest tingitud negatiivsete mõjude leevendamiseks;

8.9 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete lammutamisel ja ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

8.10 detailplaneeringu koostamisel tuleb leida alale linnaruumiliselt kõige sobilikum lahendus ja põhjendada Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmise vajadust.

9. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

10. Tallinna Keskkonnaametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist väljaandes Ametlikud Teadaanded ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle otsustamisel.

11. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil: https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019
otsuse nr 7
LISA

Tatari tn 56, Tatari tn 56b, Tatari tn 56c kinnistu ja Tatari tn 58, Tatari tn 58a kinnistu detailplaneeringu ala ja kontaktvööndi piiri skeem

 - planeeritav maa-ala 1,23 ha

 - planeeritava maa-ala kontaktvööndi piir

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees