Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud "Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Mere pst 10e kinnistu osas
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2019 otsus number 14
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

24. jaanuar 2019 nr 14

Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine Mere pst 10e kinnistu osas

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ning tulenevalt Mere pst 10e kinnistu haldaja 18. jaanuari 2018 avaldusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Mere pst 10e kinnistu omanik on Tallinna linn ning kinnistut haldab Tallinna Linnavaraamet, kes esitas 18. jaanuaril 2018 avalduse tunnistada Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering kehtetuks Mere pst 10e kinnistu osas. Detailplaneering on vajalik osaliselt kehtetuks tunnistada, et muuta kinnistu sihtotstarvet ja tagada pääs Poordi tn 1, Poordi tn 3, Poordi tn 5 ning edaspidi ka Mere pst 10 kinnisasjalt Mere puiesteele;

- detailplaneering kehtestati ligi 12 aastat tagasi ning vahepeal on muutunud linnaehituslik olukord. Kehtiv detailplaneering ei võimalda Mere pst 10e kinnistu sihtotstarvet muuta. Uue detailplaneeringu koostamine on ressursimahukas ja ajakulukas ning seetõttu ei ole mõistlik detailplaneeringut koostada juhul, kui soovitakse muuta ainult kinnistu sihtotstarvet;

- pärast Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Mere pst 10e kinnistu osas, on võimalik muuta kinnisaja sihtotstarvet tootmismaast transpordimaaks või jagada alajaama teenindavaks tootmismaa sihtotstarbega kinnisasjaks ning transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjaks, et Poordi tn 1, Poordi tn 3, Poordi tn 5 ja Mere pst 10 kinnistu omanikud saaksid võrdsetel alustel teed kasutada.

1. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering“ kehtetuks Mere pst 10e kinnistu osas. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem on otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel ning teavitada detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest Tallinna Linnavaraametit kui Mere pst 10e kinnistu valitsejat.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019
otsuse nr 14
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine Mere pst 10e kinnistu osas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k kehtestatud „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering“ Mere pst 10e kinnistu osas.

Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ (edaspidi detailplaneering).

Detailplaneeringu põhjal on koostatud Poordi tn 1, Poordi tn 3 ja Poordi tn 5 äriruumidega korterelamute ehitusprojektid. Poordi tn 1 ja Poordi tn 3 kinnisasjad on jagatud korteriomanditeks ning hoonetele on kasutusload väljastatud. Poordi tn 5 hoone osas on valminud maa-alused korrused. Poordi tn 5 hoonele on väljastatud ehitusluba märkusega, mille kohaselt on kasutusluba võimalik taotleda vaid juhul, kui on sõlmitud servituudileping väljasõiduks läbi Mere pst 10e kinnisasja.

Tallinna Linnavaraamet valmistas ette linnavalitsuse korralduse eelnõu linna maale tasulise servituudi seadmiseks ning edastas selle kooskõlastamiseks Poordi tn 5 korteriomandite omanikule. Omaniku hinnangul ei ole reaalservituudi seadmine praeguses olukorras enam mõistlik, arvestades, et Poordi tn 1 ja Poordi tn 3 korteriomandite kasuks servituudi seadmine on korteriomandite omanike suure arvu tõttu ebareaalne. Poordi tn 5 korteriomandite omanik esitas Tallinna Linnavaraametile ettepaneku Mere pst 10e kinnisasja võõrandamiseks, arvestades, et sellel asuv väljasõit hakkab teenindama Poordi tn 1, Poordi tn 3 ja Poordi tn 5 kinnisasju.

Tallinna Linnavaraamet küsis ettepaneku osas linna ametite seisukohad. Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei toetanud kinnisasja võõrandamist, märkides, et kinnisasjal asub alajaam, mis teenindab kogu kvartalit. Alajaama kasutamiseks ja ekspluateerimiseks on Tallinna linna omandis olev Mere pst 10e kinnisasi koormatud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

Eelnevast lähtuvalt esitas Tallinna Linnavaraamet kui Mere pst 10e kinnistu valitseja, 18. jaanuaril 2018 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile avalduse tunnistada Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering kehtetuks Mere pst 10e kinnistu osas. Detailplaneering on vajalik osaliselt kehtetuks tunnistada, et muuta Mere pst 10e kinnistu tootmismaa sihtotstarve transpordimaaks või jagada alajaama teenindavaks tootmismaa sihtotstarbega kinnisasjaks ning transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjaks, et tagada väljapääs Poordi tn 1, Poordi tn 3 ja Poordi tn 5 kinnisasjadelt ning edaspidi ka Mere pst 10 kinnisajalt. Muudatusega tagatakse võrdsetel alustel tee kasutamine kõigile selleks vajadust omavatele kinnisasjade omanikele.

Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringus on määratud tootmismaa sihtotstarbega 177 m2 suurusele Mere pst 10e kinnistule ehitusõigus ühe hoone ehitamiseks, mille suurim lubatud kõrgus on 5 m ehitusaluse pinnaga 45 m2. Alajaam on valmis ehitatud.

Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering on kehtestatud ligikaudu 12 aastat tagasi. Detailplaneeringus oli ette nähtud Mere pst 10e kinnistule juurdepääsuservituudi vajadusega ala kruntide positsioonid 3, 4 ja 5 kasuks. Suur osa detailplaneeringus kavandatust on ellu viidud. Mere pst 10 kinnistu hoonestamiseks on samuti koostatud detailplaneering ja selles on kavatsetavat Mere pst 10e kinnistu sihtotstarbe muutmist arvestatud.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lg 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatavale alale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi saadud teada detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed. Kuna Mere pst 10e kinnistu valitseja Tallinna Linnavaraamet on avalduses soovinud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist Tallinna linnale kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost. Mere pst 10e kinnistut Elektrilevi OÜ kasuks koormav isiklik kasutusõigus on kantud kinnistusraamatusse ning  detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Mere pst 10e kinnistu osas ei mõjuta isikliku kasutusõiguse tingimusi.

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Mere pst 10e kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

Detailplaneeringu elluviimine on kestev protsess, mis ei lõppe ehitusõigusega lubatud ehitise väljaehitamisel. Seega on detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine võimalik ka juhul, kui planeeringukohased ehitised on valmis ehitatud.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Mere pst 10e kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Mere pst 10e kinnistu osas on Tallinna Linnavalitsusel võimalik järgnevates menetlustes otsustada Mere pst 10e kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmismaast transpordimaaks või kinnistu jagamine alajaama teenindavaks tootmismaa sihtotstarbega kinnistuks ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teavitab detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Tallinna Linnavaraametit kui Mere pst 10e kinnistu valitsejat.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019
otsuse nr 14
LISA 2

Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu Mere pst 10e kinnistu osas kehtetuks tunnistamise skeem

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees