Tallinna linna liitumine rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation

Tallinna Linnavolikogu 24.01.2019 otsus number 3

Redaktsiooni kehtivus 24.01.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

24. jaanuar 2019 nr 3

Tallinna linna liitumine rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, § 78 lg-te 3 ja 4 ning § 79 lg 2 alusel

1. Kiita heaks Tallinna linna liitumine rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation.

2. Volitada Tallinna linnapea Taavi Aasa allkirjastama avaldust liitumiseks rahvusvahelise turismilinnade võrgustikuga World Tourism Cities Federation.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks rahvusvahelisele turismilinnade võrgustikule World Tourism Cities Federation.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees