Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2019 määrus number 2 [RT IV, 31.01.2019, 49]
Jõustumine:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2019 - ... [RT IV, 31.01.2019, 49]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  24. jaanuar 2019 nr 2

Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimisseaduse § 131 ja majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 2 lg 2 alusel.

§ 1.  Teede täpsustatud seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse delegeerimine

Tallinna Linnavalitsust volitatakse kehtestama linna omandis olevate teede täpsustatud seisunditasemed ja -nõuded ning hooldustsükli ajad.

§ 2.  Planeerimisseaduse §-s 131 sätestatud pädevuse delegeerimine

(1) Tallinna Linnavalitsusel kehtestada täpsustatud nõuded planeerimisseaduse § 131 kohaste lepingute sõlmimiseks. Täpsustatud nõuetega tuleb muu hulgas reguleerida avalikult kasutatavate ehitiste ehitamise kaasfinantseerimise ja tasu arvutamise ning kohustuste täitmise tagamise ja valminud ehitiste Tallinna linnale üleandmise põhimõtted.

(2) Tallinna Kommunaalamet volitatakse Tallinna linna nimel allkirjastama planeerimisseaduse § 131 kohaseid lepinguid avalikult kasutatavate ehitiste ehitamiseks või ehitamise kaasfinantseerimiseks.

§ 3.  Detailplaneeringute elluviimiseks vajalike lepingute tingimuste ja allkirjastaja määramise volitamine

Tallinna Linnavalitsusel määrata kindlaks selliste lepingute tingimused, mis on vajalikud detailplaneeringute elluviimiseks ja mille sõlmimise õigust ei ole linna õigusaktidega varem linnavalitsusele delegeeritud. Tallinna Linnavalitsus määrab asjaomaste lepingute allkirjastaja.

§ 4.  Tallinna Kommunaalameti põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 37 „Tallinna Kommunaalameti põhimäärus“ § 6 lõike 1 punkt 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„23) planeerimisseaduse § 131 kohaste avalikult kasutatavate ehitiste ehitamise lepingute ja ehitamise kaasfinantseerimise lepingute koostamine, sõlmimine ja järelevalve;“.

§ 5.  Kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks:

1) Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 16;

2) Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määrus nr 15 „Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees