Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruse nr 11 "Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.01.2019 määrus number 3 [RT IV, 17.01.2019, 12]
Jõustumine:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2019 - ... [RT IV, 17.01.2019, 12]

TALLINNA LINNAVALITSUSE

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. jaanuar 2019 nr 3

Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruse nr 11 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsusega nr 122 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine“.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 määruses nr 11 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus“;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise ja andmekogu haldamise kord.“;

3) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) koondada teave mittetulundustegevuse projekti- ja tegevustoetuse, reservfondi eraldiste, väikeettevõtluse toetuste, restaureerimistoetuse, Tallinna kirikurenessansi programmi kaudu antava toetuse, terviseprojektidele antava toetuse, noorte püsi- ja projektlaagri korraldamise toetuse, noorteühingu majandamiskulude toetuse, korteriühistute koolitus- ja ekspertiisitoetuse ning meetmete „Roheline õu“, „Fassaadid korda“ ja „Hoovid korda“ raames antava toetuse

 (edaspidi koos toetus) esitamise, menetlemise ja dokumendihalduse kohta, et muu hulgas vältida andmete dubleerimist;“;

4) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kajastada Tallinna sündmuste ja huvitegevuse portaalis (huvi.tallinn.ee) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud toetusega korraldatud üritusi.“;

5) paragrahvi 3 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„ 5) taotleja - juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või vähemalt 18-aastane isik, kes on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ning kes on esitanud ametiasutusele toetuse saamise taotluse.“;

7) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem“;

8) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) tegevustoetuse või reservfondi eraldise sihtotstarve;

12) tegevustoetuse või reservfondi eraldise kasutamise otstarve.“;

10) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „Kuhuminna ürituste andmebaasiga“ sõnadega „Tallinna sündmuste ja huvitegevuse portaaliga“;

12) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär