Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2018 korraldus number 1861
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. detsember

2018 nr

1861-k

Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldusest nr 999-k „Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas

1. Võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 28,26 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10339. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada tootmismaa sihtotstarbega Silikaltsiidi tn 8 kinnistu ja moodustada 22 äri- ja/või tootmismaa, 1 tootmismaa, 3 sotsiaalmaa (üldmaa), 6 transpordimaa ning 1 äri- ja/või tootmismaa või transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus 65 hoone ehitamiseks, millest äri- ja/või tootmishooned võivad olla kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ning pumbamaja ja alajaamahooned 1-korruselised. Silikaltsiidi tn 8a tootmismaa sihtotstarbega kinnistule määratakse ehitusõigus 4 alajaamahoone ehitamiseks, mis võivad olla kuni 2-korruselised.  Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Kommunaalametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist täpsem kokkulepe Silikaltsiidi ja Valdeku tänava fooriristmiku rajamiseks.

3. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Silkaltsiidi tn 8 kinnistu omanikuga leping planeeringus kruntidele positsioon 27 ja 28 kavandatud sõidu- ja kergliiklustee ning krundile positsioon 33 kavandatud kergliiklustee avaliku kasutuse tagamiseks leping tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tallinna linna kasuks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär