Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2019. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2018 määrus number 18 [RT IV, 21.12.2018, 40]
Jõustumine:01.01.2019
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2019
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2019 - ... [RT IV, 22.11.2019, 9]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 14.11.2019 nr 22 [RT IV, 22.11.2019, 1 - jõust. 25.11.2019, 2019 aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas „Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti]
Tvk m 13.06.2019 nr 16 [RT IV, 25.06.2019, 5 - jõust. 28.06.2019, 2019 aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas „Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. detsember 2018 nr 18

Tallinna linna 2019. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 1, 8 ja 81 ning lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2019. aasta eelarve kinnitamine

(1) Kinnitada Tallinna linna 2019. aasta:

1) koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;

4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;

5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;

6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;

7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

(2) Lisas 3 „Kulude eelarve“ tähisega (a) märgitud kulud ja amortisatsioonikulud on arvestuslikud ning tähisega (ü) märgitud kulud on ülekantavad.

(3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2019. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

(4) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ toodud kogumaksumused on aluseks riigihangete korraldamisel ning tervikrenoveerimiste ja ehituste puhul sisaldab kogumaksumus nii projekteerimist, ehitust kui ka sisustust.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine

(1) Lubada linnavalitsusel:

1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;

2) kinnitada Tallinna linna 2018. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2019. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;

3) kinnitada lisas 3 palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;

4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist;

5) teha linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõikes 11 ette nähtud hüvitiste maksmiseks ja lõigete 12 ning 13 alusel makstud hüvitise katmiseks ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;

6) teha linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks koondamishüvitise ja hüvitise koondamisest vähem etteteatatud päevade eest katmiseks ulatuses, mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;

7) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;

8) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral suurendada ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmise korral vähendada vastavale asutusele kavandatud kulutusi;

9) kajastada p-des 1-8 ja 12 nimetatud tehingud ja nendest tulenevad muudatused linna eelarve täpsustusena;

10) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 €, tingimusel, et kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;

11) võtta eelarvelaenu 2019. aasta investeeringute katteks mahus kuni 35 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;

12) kasutada 2019. aasta investeeringute finantseerimiseks 2018. aastaks kavandatud, kuid välja võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele;

13) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi linnale soodsamaks;

14) anda rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu mahus kuni 10 000 000 € kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele, tingimusel, et laen tuleb linnale tagastada 31. detsembriks 2019;

15) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 10 000 000 € tähtajaga kuni 15 aastat;

16) vähendada jõustunud kohtulahenditega linnalt välja mõistetud hüvitiste katteks eelarveaasta tulemit;

17) kehtestada vastavalt linnaeelarves ette nähtud vahenditele ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad ning teised töö tasustamise ja töösuhete alused.

§ 3.  Eelarve täitmise erisused

Lisas 3 „Kulude eelarve“ välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud katta teisi tegevuskulusid.

§ 4.  Rakendussätted

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisad 1-7. Tallinna linna 2019. aasta eelarve [RT IV, 22.11.2019, 1 - jõust. 25.11.2019] , muudatused on sisse viimata