Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 "Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2018 määrus number 19 [RT IV, 21.12.2018, 2]
Jõustumine:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2019 - ... [RT IV, 21.12.2018, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. detsember 2018 nr 19

Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel ja kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõikega 2 ning asjaõigusseaduse §-dega 641, 158, 1581, 172, 173, 176-1841 ja 225-228.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruses nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) servituudiga koormatava ala skeem, mis vastab linnavaraameti kehtestatud nõuetele;“;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) rajatavate ehitiste puhul nõuetekohaselt kooskõlastatud ehitusprojekt;“;

4) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õigustatud isik kohustub kinnisasja hoonestusõigusega koormamise korral nõustuma hoonestusõiguse seadmisega ja tegema kinnistamisavalduse kinnistusraamatu järjekoha muutmiseks selliselt, et hoonestusõigus kantaks kinnistusraamatusse servituudi kandest ettepoole esimesele järjekohale selle eest tasu nõudmata.“;

5) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:

„11) servituudi ala vastab tehnorajatise kaitsevööndi alale;“;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) pärast tehnorajatise valmimist ning selle hooldus-, asendus-, remont-, rekonstrueerimis- ja lammutustööde (edaspidi remonttööd) lõpetamist on õigustatud isik kohustatud heakorrastama servituudi ala ning taastama seda ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kui kinnisasja valitsejaga ei ole teisiti kokku lepitud;“;

7) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmiselt:

„21) õigustatud isik on kohustatud kinnisasja omanikku viivitamata teavitama vajadusest muuta § 5 lõike 2 punktis 4 nimetatud ehitusprojekti (sh tehnorajatise asukohta ja tehnilisi parameetreid) ning ehitusprojekti muudatuse nõuetekohaselt kooskõlastama. Kui ehitusprojekti muudatuse tõttu ei kattu tehnorajatise kaitsevöönd servituudi alaga, on õigustatud isik kohustatud sõlmima servituudi seadmise lepingu muutmise lepingu ning kandma sellega seotud kulud. Õigustatud isik vastutab täies ulatuses kahju eest, mis on tekkinud sellest, et tehnorajatise ehitamisel ei ole järgitud § 5 lõike 2 punktis 4 nimetatud ehitusprojekti;“;

8) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmiselt:

„22) õigustatud isik on kohustatud pärast tehnorajatise ehitamist esitama Tallinna Kommunaalametile nõuetekohase teostusjoonise;“;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) õigustatud isik on kohustatud ehitama tehnorajatise nõuetekohaselt, hoidma selle alaliselt heas seisukorras ja tagama, et tehnorajatise seisukord võimaldab teha servituudi alal tee-ehitustöid (sh remonttöid). Õigustatud isik on kohustatud tehnorajatise remonttööde (v.a avariitööde) aja kooskõlastama kinnisasja omanikuga, teavitades töö tegemise soovist töö tegemisele eelneva aasta 31. detsembriks, kuid vähemalt 30 päeva enne töö alustamist;“;

10) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) õigustatud isik nõustub kinnisasjale avalikult kasutatava tee ehitamise ja remontimisega ega tee selleks takistusi. Kui tehnorajatis ei ole ehitatud nõuetekohaselt või ei ole nõutavas seisukorras, on õigustatud isik kohustatud tegema tehnorajatise ümberehitus- või remonttöid kinnisasjal teostatavate tee ehitustööde ajal või kinnisasja omanikuga kokkulepitud ajal. Kui õigustatud isik ei taga tehnorajatise nõuetekohasust või nõutavat seisukorda, on kinnisasja omanikul õigus teha tehnorajatise ümberehitus- või remonttööd kinnisasjal teostatavate tee-ehitustööde ajal õigustatud isiku kulul;“;

11) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmiselt:

„41) kinnisasja omanikul on õigus mitte lubada tehnorajatise remonttööde (v.a avariitööde) tegemist avalikult kasutataval teel ja tee kaitsevööndis viie aasta jooksul tee ehitamise lõpetamisest, kui kinnisasja omanik on õigustatud isikut vähemalt kolm kuud enne tee ehitusprojekti õigustatud isikuga kooskõlastamist teavitanud võimalusest teha tehnorajatise remonttöid tee ehitamise ajal, kuid õigustatud isik ei teinud seda;“;

12) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) õigustatud isik on kohustatud nõustuma tehnorajatise ümbertõstmisega, kui see on vajalik seoses kinnisasja läbiva avalikult kasutatava tee ehitamisega tingimusel, et kinnisasja omanik kannab tehnorajatise ümbertõstmisega seotud kulud;“;

13) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) tehnorajatise ehitamisest, kasutamisest või avariist tekkinud kahju hüvitab õigustatud isik kinnisasja omanikule 30 päeva jooksul vastava arve esitamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui õigustatud isik ei tasu hüvitist ettenähtud tähtajaks, on ta kohustatud maksma viivist 0,05% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest.“;

14) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmiselt:

„71) kinnisasja omanikul on õigus nõuda õigustatud isikult igakordse lepingulise kohustuse rikkumise eest leppetrahvi 50 eurot päevas kuni rikkumise kõrvaldamiseni, kui õigustatud isik täiendava tähtaja jooksul lepingurikkumist ei kõrvalda;“;

15) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tasu asjaõigusseaduse §-des 158 ja 1581 nimetatud tehnorajatise omaniku kasuks seatud servituudi eest arvutatakse asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 155 sätestatu kohaselt.“;

16) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õigustatud isik maksab määruse § 10 lõikes 3 nimetatud servituudi aastatasu 1. märtsiks sama aasta eest. Kui asjaõigusseaduse §-des 158 ja 1581 nimetatud tehnorajatise omaniku kasuks on seatud mitu servituuti, kajastatakse nende kõigi aastatasud ühel koondarvel.“;

17) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määruse § 10 lõikes 3 nimetatud servituudi tasu arvet ei esitata ja õigustatud isik ei ole kohustatud maksma servituudi tasu, kui kõigi õigustatud isiku kasuks seatud servituutide aastatasude summa jääb alla 5 euro.“;

18) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Servituudi tasu määratud tähtajaks tasumata jätmise korral on õigustatud isik kohustatud maksma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees