Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu sotsiaalhoolekande valdkonna määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2018 määrus number 20 [RT IV, 21.12.2018, 3]
Jõustumine:24.12.2018
Redaktsiooni kehtivus:24.12.2018 - ... [RT IV, 21.12.2018, 3]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. detsember 2018 nr 20

Tallinna Linnavolikogu sotsiaalhoolekande valdkonna määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruses nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kaksikute sünnitoetus.“;

2) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sünnitoetuse, kaksikute sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse taotlus esitatakse Tallinna Perekonnaseisuametile.“;

3) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 14. Kaksikute sünnitoetus ja mitmike sünnitoetus

(1) Kaksikute sünnitoetus ja mitmike (kolm või enam last) sünnitoetus määratakse samadel tingimustel kui §-s 13 nimetatud sünnitoetus.

(2) Kaksikute sünnitoetus ja mitmike sünnitoetus makstakse ühes osas.

(3) Kaksikute sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetuse saajale ei maksta §-s 13 nimetatud sünnitoetust.“;

4) paragrahvi 19 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui toetuse saamise tingimused ei ole täidetud, teeb toetuse määramisest keeldumise otsuse sünnitoetuse, kaksikute sünnitoetuse või mitmike sünnitoetuse taotlemisel perekonnaseisuameti juhataja või tema asetäitja, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse, pensionilisa, juhtkoera pidamise toetuse ja matusetoetuse taotlemisel sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja.“;

5) paragrahvi 191 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaksikute sünnitoetus määratakse perele, kus kaksikud on sündinud 1. jaanuaril 2019 või hiljem.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruses nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, § 11 lg 2, § 15 lg 1, § 151 lg 1, § 452 lg-te 2 ja 4, § 459 lg 4 p-de 2, 4, 5 ja 6, § 4515 lg 2, § 62 lg 3, § 134 lg 1, § 135 lg 3, § 144 lg 1, § 156 lg-te 32 ja 35, lastekaitseseaduse §-de 11 ja 17, § 23 lg 2 ja § 38 lg 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-de 31 ja 32 ja riigilõivuseaduse § 35 lg 2, § 38 lg 1, § 39 lg 4 ja § 43 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile delegeeritakse järgmised ülesanded:

1) sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete kogumine ja esitamine sotsiaalkindlustusametile;

2) riigieelarvest Tallinna linnale raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks määratud toetuse kasutamise korraldamine lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muude sotsiaalteenustena;

3) riigieelarvest Tallinna linnale asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks määratud toetuse kasutamise korraldamine.“;

3) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadele delegeeritakse järgmised ülesanded:

1) abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi väljaselgitamine;

2) noore abivajaduse hindamine;

3) raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiuteenuse osutamise otsustamine ja halduslepingu sõlmimine;

4) lapsele asendushooldusteenuse osutamise otsustamine, teenuseosutaja valimine ja temaga lepingu sõlmimine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, lapse külastamine tema õiguste tagamise ja heaolu hindamise eesmärgil, lapse dokumentide kogumine, säilitamine ja teenuseosutajale üleandmine, lapse ja vanemate vahelise sideme ning lapse ja kodukoha sideme säilimise tagamine, kodukohta tagasi tuleku tingimuste loomine;

5) järelhooldusteenuse osutamise otsustamine, järelhooldusteenuse osutaja valimine ja temaga lepingu sõlmimine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga;

6) lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamine;

7) toimetulekutoetuse määramine ja maksmine;

8) riigieelarvest makstava täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine;

9) andmete esitamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse.“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruses nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Amet võib veoliini määrata väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva õppeasutuseni, kui Tallinna linna haldusterritooriumil ei ole teenuse kasutaja vajadustele vastavat õppeasutust.“;

2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Liiniveoteenuse maht ühele kasutajale on kuni kaks sõidukorda päevas. Kui teenuse kasutaja vajab teenust lisaks tööle või õppeasutusse sõidule ka hoolekandeasutusse sõitmiseks, on teenuse maht ühele kasutajale kuni neli sõidukorda päevas.“;

3) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Juhuveoteenus linna haldusterritooriumil on teenuse kasutajale tasuta Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) määratud arv kordi kalendriaastas ja osaliselt tasuline linnavalitsuse määratud arv kordi kalendriaastas.“;

4) paragrahvi 4 lõike 7 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Linnavalitsus kehtestab:“;

5) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

㤠101. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

(1) Kui isik, kelle liiniveoteenuse kasutamise taotlus on rahuldatud, soovib kasutada teenust otsuses märgitust erineval eesmärgil, esitab ta hoolekandeosakonnale otsuse muutmise taotluse.

(2) Hoolekandeosakond kontrollib soovitud eesmärgi kohasust ja otsustab taotluse rahuldamise otsuse muutmise.“;

6) paragrahvi 13 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse kasutaja põhjendatud taotluse alusel summeerib amet kuni kuue kalendrikuu limiidi sama kalendriaasta sees.“;

7) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui isikul on õigus juhuveoteenust kasutada osa kalendriaastast, arvutatakse talle ette nähtud sõidukordade arv proportsionaalselt selle osaga kalendriaastast, kui tal on õigus juhuveoteenust kasutada.“.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007 määrus nr 28 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse §-d 1 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2019 ja §-d 2 ja 4 üldises korras.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees