Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2018 otsus number 173
Redaktsiooni kehtivus:00.12.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

29. november 2018 nr 173

Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas

Planeerimisseaduse § 134, § 135 lg 1, § 142 lg-te 1 ja 2 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2017 korraldusest nr 134-k „Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas

1. Võtta vastu Lasnamäe linnaosas 2,03 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 05/17. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on üldkasutatava maa sihtotstarbega Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistule ehitusõiguse määramine suveteatri (koos istumisaladega) ning teatrit teenindava ühe kuni 1 maapealse korrusega abihoone ehitamiseks ning määrata krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringus taotletakse Pae järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2018
otsuse nr 173
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega võetakse vastu Lasnamäe linnaosas 2,03 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 05/17. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on üldkasutatava maa sihtotstarbega Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistule ehitusõiguse määramine suveteatri (koos istumisaladega) ning teatrit teenindava ühe kuni 1 maapealse korrusega abihoone ehitamiseks ning määrata krundi kasutamise tingimused.

Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringus taotletakse Pae järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud ala asub Lasnamäe linnaosas Sikupilli asumis, mis piirneb põhjast Laagna, lõunast ja idast Pae ning läänest Pallasti tänavaga. Planeeritud ala kontaktvööndis asub mitmeid ülelinnalise ja ka riigi tasandil olulise tähtsusega puhke-, rekreatsiooni- ja kultuuriobjekte. Maa-ala edelaservast ligikaudu 200 m kaugusel paikneb Eesti Kunstimuuseum KUMU. Kunstimuuseumist põhja poole jääb Kadrioru loss ja Kadrioru park. Ala on reljeefne, endine paekivikarjäär, kus reljeefi moodustavad veekoguäärne karjääri serv ning erinevad kuhjatised territooriumil.

Planeeritud alale jääb osa üldkasutatava maa sihtotstarbega Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistust, mille omanik on Tallinna linn.

Planeeritud ala jääb looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) kohasesse järve kalda 25-meetrisesse ehituskeeluvööndisse. Veeseaduse § 29 lg 2 p 2 kohaselt asub planeeritav ala järve 10-meetrises veekaitsevööndis.

Juurdepääs kinnistule on Pallasti tänavalt.

2. Lasnamäe elamualade üldplaneering ja selle muutmise põhjendused

Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks haljasala. Haljasalad on puhkeotstarbelised alad, nagu metsad, avalikud pargid, looduslikud haljasalad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Alal võivad paikneda mänguväljakud ja lemmikloomade jalutusplatsid ning üksikud väiksemad puhke- ja spordiehitised.

Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine; üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.

Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringus“ ei ole Pae järve kalda looduskaitseseadusest tulenevat ehituskeeluvööndi laiust muudetud, st Lasnamäe elamualade üldplaneeringus on ehituskeeluvööndit kajastatud seadusjärgsena. LKS-i § 38 kohaselt on järve kalda ehituskeeluvööndi laius 25 meetrit. Tulenevalt LKS-i § 38 lõikest 3 on ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Looduskaitseseaduse § 40 lõike 3 kohaselt võib järve kalda ehituskeeluvööndit vähendada Keskkonnaameti nõusolekul.

Eelnevast tulenevalt on detailplaneering käsitletav Lasnamäe elamualade üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna, kuna detailplaneeringus kavatsetakse teha ettepanek vähendada looduskaitseseadusest tulenevat ehituskeeluvööndit.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmise põhjendused ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku kohta on järgnevad:

- Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamisel ei prognoositud Pae järve ehituskeeluvööndi ala vähendamist, kuna vajadus selleks puudus;

- kehtiv detailplaneering nägi ette Pae järve ulatuva poolsaare looduslikul paeplatool suveteatri asukoha ilma ehitusõiguseta. Veetase järves on aga tõusnud ja platoo on olnud suveperioodil osaliselt vee all. Pae järve ehituskeeluvööndi vähendamine planeeringualal võimaldab määrata ehitusõiguse suveteatri ehitamiseks ning kasutada ala sihtotstarbeliselt.

Detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbega, kuid detailplaneeringus taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ kehtestatud detailplaneering. Kehtivas detailplaneeringus oli ette nähtud 42,63 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute jagamine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning lisaks reformimata riigimaast kahe üldkasutatava maa ja kahe transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine. Kokku nähti ette 51 krunti, millest moodustati 43 kinnistut. Üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntidele oli ette nähtud veekoguga pargiala kujundamine ning planeeritud maa-alale määrati ehitusõigus büroohoone, kaubanduskeskuse, korterelamute ning maa-aluse parkimiskorrusega spordi- ja pargiteenindushoone ehitamiseks. Büroohoone, milles tegutseb Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kaubanduskeskus ja Pae park, on valmis ehitatud, elamuehitus on veel pooleli.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 8 sätestab, et uue detailplaneeringu kehtestamisega muutub sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus on ette nähtud üldkasutatava maa sihtotstarbega Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistule ehitusõiguse määramine suveteatri (koos istumisaladega) ning teatrit teenindava ühe kuni 1 maapealse korrusega abihoone ehitamiseks ning määrata krundi kasutamise tingimused. Kavandatud suveteater koosneb lavast, varikatusest, nõlvadele rajatavatest istumisaladest ja eraldiseisvast abihoonest, mis on ette nähtud suveteatri teenindamiseks. Suveteatri varikatuse lubatud kõrgus on kuni 11 m ja abihoone lubatud kõrgus kuni 3 m.

Planeeritud ala on kasutusel valdavalt suvehooajal (teatrietendused, kontserdid), alale on hinnanguliselt kavandatud 1200 kohta. Samuti on võimalik kasutada ala talvehooajal uisuväljakuna. Hoonestusala paiknemisel on lähtutud suveteatri varikatuse, lava ja lavaesise väljaku paiknemisest, arvestades seejuures olemasolevat reljeefi. Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse Pae pargi maastikuarhitektuuri terviklahendusega ning tehakse koostööd pargi maastikuarhitektuurse projekti autoritega (Osaühing Ateljee Süd).

Parkimiskohtade arv määratakse, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest, mille kohasel tuleks ette näha 240 parkimiskohta. Parkimiskohad on olemasolevates ning vastavalt kehtivale detailplaneeringule kavandatud avalikult kasutatavates parklates pargi lähialal, väljaspool käesoleva planeeringuga käsitletavat ala. Paepargi territooriumi teenindavad olemasolevad parklad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoone juures ja Majaka põigu poolses osas, mis paiknevad kuni 640 m kaugusel. Avalikus kasutuses on parkimiskohti kokku 307, parkimismaja valmisehitamisel 576, millele lisandub kuus bussikohta KUMU parklas.

Planeeringualale koostas dendroloogilise hinnangu Linnart OÜ. Alal kasvavad II, III, IV ja V väärtusklassi kuuluvad puud. Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse planeeritavalt alalt neli V väärtusklassi kuuluvat puud. Kui ehitusprojekti koostamisel selgub vajadus likvideerida ka IV väärtusklassi puid, kompenseeritakse likvideeritavad puud asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Asendusistutuse hulk selgub lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv saadakse raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljastamist.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 29. juulil 2016 registreeritud algatamisettepanekuga Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Detailplaneeringu taotluse juurde lisatud lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali on koostanud Lasnamäe Linnaosa Valitsus.

Planeerimisseaduse § 130 kohaselt on Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja RUUM JA MAASTIK OÜ sõlminud 10. augustil 2017 halduslepingu nr 3-/123.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2017 korraldusega nr 134-k „Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“. Detailplaneering algatati eesmärgil määrata üldkasutatava maa sihtotstarbega Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistule ehitusõigus suveteatri ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade ilmus ajalehes Postimees 30. jaanuaril 2017 ja ajalehes Pealinn 6. veebruaril 2017 ning Tallinna veebilehel.

Detailplaneeringu on koostanud RUUM JA MAASTIK OÜ. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2017 korraldusest nr 134-k „Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“ ja detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud Linnart OÜ koostatud haljastuslik hinnang.

Detailplaneeringu algatamise korralduses olevate lähteseisukohtade ja lisatingimustega on arvestatud.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 punktides 1, 10, 11 ja 12 nimetatud asutustega ning Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikute ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi planeeringulahendus puudutab ning arvamust on küsitud Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lõikes 3 loetletud isikutelt.

Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet ja Lasnamäe linnaosakogu detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringut kooskõlastades märkusi ei esitanud.

Lasnamäe Linnaosavalitsus tegi järgmised ettepanekud:

- kavandada abihoone kõrguseks maksimaalselt 3 m;

- kavandada madal tugimüüritis kogu poolsaare perimeetril;

- näha ette suveteatri ala talviseks kasutamiseks jäävälja rajamise piirid.

Ettepanekutega on arvestatud.

Tallinna Transpordiamet märkis, et olemasolevad parklad on muude olemasolevate objektide teenindamiseks ja ei taga suveteatri parkimisvajadust. Välistatud ei ole samaaegselt toimuvad üritused: KUMU-s, Kadriorus, rajatavas spordisaalis jne, Võidujooksu tn 10a avalik parkla on kasutuses ka Paepargi tänava elamute külastajatele. Tallinna Transpordiamet oli seisukohal, et suveteatri parkimisvajaduse tagamiseks on vajalik valmis ehitada varasema detailplaneeringuga Võidujooksu tn 10a kinnistule planeeritud avalik parkimismaja.

Arvestades hea ühistranspordiühenduse, olemasolevate avalike parklate olemasolu ja planeeritava objekti hooajalise iseloomuga, ei ole põhjendatud antud nõude esitamine detailplaneeringu menetluses, kuid perspektiivis on parkimismaja ehitamine vajalik.

Kuna detailplaneering sisaldab kehtestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Paepargi tn 9 // Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu täiendava kooskõlastamise vajaduse määramiseks Harju maavanemale.

Harju maavanem palus detailplaneeringu täiendavalt kooskõlastada:

1. Päästeameti Põhja Päästekeskusega - planeeringulahenduse teavitamiseks ja tuleohutuse ning teiste päästetööde tegemiseks täiendavate abinõude seadmise vajaduse väljaselgitamiseks.

2. Terviseametiga - planeeringuala paikneb üldkasutataval maal, millele kavandatakse ehitist rahvarohkete ürituste korraldamiseks, mistõttu tuleks detailplaneeringus tavapärasest tähelepanelikumalt jälgida, et ala tulevaste külastajate tervis ja turvalisus oleksid tagatud.

Päästeameti Põhja Päästekeskus oli seisukohal, et päästekeskusel puudub alus detailplaneeringu kooskõlastamiseks, kuna detailplaneeringus puudub tuleohutuse osa.

Terviseameti Põhja talitus ei pidanud vajalikuks anda detailplaneeringule kooskõlastust, kuid juhtis tähelepanu võimalikele müraga seotud asjaoludele planeeringulahenduse kontekstis. Planeeringumaterjale on vastavalt Terviseameti märkustele täiendatud ning nähtud ette meetmed normikohase mürataseme tagamiseks ümbritsevatel aladel.

Planeerimisseaduse § 135 lõike 6 kohaselt tuleb Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teatada tähtkirjaga detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht hiljemalt 14 päeva enne detailplaneeringu avaliku väljapaneku algust Pallasti tn 54 kinnistut koormava hoonestusõiguse omanikule OÜ-le Pallasti Kinnisvara ja Osaühingule Ateljee Süd.

Planeerimisseaduse § 142 lg 2 kohaselt rakendatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud menetlust. Tulenevalt planeerimisseaduse § 86 lõikest 1 teeb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse Tallinna Linnavolikogu.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna Linnavolikogu poolt korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeerimisseaduse § 87 lg 3 kohaselt kestab üldplaneeringu avalik väljapanek vähemalt 30 päeva.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees