Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 28.11.2018 korraldus number 1738
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. november

2018 nr

1738-k

Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe reklaami hinnakirja kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 1

1. Kehtestada Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehes Mustamäe reklaami avaldamise hinnakiri alates 1. detsembrist 2018 vastavalt lisale.

2. Mustamäe linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Mustamäe.

3. Ajalehes Mustamäe ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, sh alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

4. Ajalehe Mustamäe väljaandjal on õigus otsustada ajalehes avaldatava reklaami ja kuulutuste mahu üle ning jätta tellimuste rohkuse korral kuulutus või reklaam avaldamata.

5. Mustamäe Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK ja Mustamäe linnaosa veebilehel.

6. Tunnistada 1. detsembrist 2018 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. veebruari 2012 korraldus nr 301-k „Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe Leht reklaami hinnakirja kehtestamine“.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe reklaami hinnakiri