Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merivälja tee 3g äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing SAMBAR)
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2018 korraldus number 1673
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

21. november

2018 nr

1673-k

Merivälja tee 3g äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing SAMBAR)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, §-ga 7, § 8 lg-ga 1, § 41 p-ga 8, § 42 lg-ga 1, §-ga 44, § 45 lg-ga 1, §-dega 47 ja 49 ning tulenevalt Osaühingu SAMBAR 11. oktoobri 2018 taotlusest

1. Pikendada alates 16. novembrist 2018 kuni 15. novembrini 2023 Osaühinguga SAMBAR (registrikood 10077498) sõlmitud äriruumi üürilepingut Merivälja tee 3g ehitise (müügipaviljon) äriruumide nr 1 ja nr 2 (inv pl), üldpinnaga 36,3 m2, kasutamiseks.

2. Pirita Linnaosa Valitsusel sõlmida Osaühinguga SAMBAR äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes sätestatu kohaselt, arvestades järgmist:

2.1 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest 6,69 eurot/m2 kuus, millele lisandub käibemaks;

2.2.2 äriruumide kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud jne) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

2.3 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.4 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on:

2.4.1 üürnik on kohustatud sõlmima otselepingud kommunaalteenuste (vesi, kanalisatsioon, elektrienergia, prügivedu) osutajatega ja tasuma kommunaalteenusete eest ise;

2.4.2 üürnik on kohustatud korraldama ehitise hooldamise, hoidma omal kulul nõutavas tehnilises, sanitaarses ja tuleohutusseisundis veevarustuse-, keskkütte-, elektrisüsteemid ja tuletõrjeseadmed. Päästeameti antud nõuete täitmine üüritavates ruumides on üürniku kohustus;

2.4.3 üürnik on kohustatud pärast punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimist  kindlustama ehitise vähemalt taastamisväärtuse ulatuses üürileandja kasuks ning esitama kindlustuspoliisi üürileandjale hiljemalt viie tööpäeva jooksul kindlustuspoliisi saamisest arvates;

2.4.4 üürnik on kohustatud tagama ehitise ümbruse heakorra kuue meetri raadiuses vastavalt Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ §-le 6;

2.4.5 üürileandja ei hüvita üürniku poolt ehitise ja selles paiknevate äriruumide parenduseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide ja ehitise väärtuse suurenemise eest;

2.4.6 ehitise ja selles asuvate äriruumide allkasutusse andmine on keelatud;

2.4.7 üüri ja kõlvalkulude tasumise kohustus algab 16. novembrist 2018.

3. Osaühingul SAMBAR on õigus punktis 2 nimetatud üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Osaühing SAMBAR ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Pirita Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Osaühingule SAMBAR ja avaldada teade äriruumi üürilepingu pikendamisest Tallinna linna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär