Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kloostrimetsa tee 56a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.11.2018 korraldus number 1643
Redaktsiooni kehtivus:14.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. november

2018 nr

1643-k

Kloostrimetsa tee 56a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Pirita linnaosas Kloostrimetsa asumis Kloostrimetsa tee ääres Tallinna Teletorni ja Tallinna Botaanikaaia vahelisel endise motoklubi alal. Planeeritud ala kontaktvööndi maakasutus on polüfunktsionaalne: leidub elamu-, äri-, tootmis-, maatulundusmaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistuid. Planeeringus kavandatud kuni 2-korruselised ridaelamud ja kaks kuni 3-korruselist ärihoonet või äripindadega korterelamut ning abihooned on siinsesse linnaruumi sobivad;

- planeeritud ala Pirita linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on segafunktsiooniline ala. Alale on lubatud kavandada kaubandus-, teenindus- ja vabaajaharrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, ühiskondlikke hooneid, alakorrusel paiknevate kaubandus-teenindusruumidega elamuid, tehnoehitisi, parklaid, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Kavandatud haljastuse osakaal planeeritud alast on 36%, seega on täidetud nõue tagada haljastuse osakaal vähemalt 15% ulatuses krundi pindalast. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga;

- planeeritud ala hoonestustihedus 0,55 on piirkonda sobiv, ridaelamu kruntide täisehituse protsent 25% on kavandatud vastavalt Pirita linnaosa üldplaneeringus ridaelamutele (väikeelamute ala) määratud tingimusele;

- planeeritud ridaelamud haakuvad Kloostrimetsa tee naabruses väljakujunenud hoonestusstiiliga, tänavaäärsed äripinnad täidavad Pirita linnaosa üldplaneeringus ettenähtud äri- ja teenindusettevõtete võrgu arengu eesmärki;

- kavandatud hooned on planeeritud materjalivalikult piirkonda sobima;

- kavandatu loob eeldused mitmekesise ning meeldiva elu- ja ärikeskkonna loomiseks, kus hooned ning väliruum on korrastatud ning loogiliselt ülesehitatud;

- Rahandusministeerium andis Kloostrimetsa tee 56a kinnistu detailplaneeringule heakskiidu ja lisas, et detailplaneeringu koostamisel on arvestatud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

1. Kehtestada Pirita linnaosas 1,77 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kloostrimetsa tee 56a kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 2215/15. Detailplaneeringus on ette nähtud ärimaa sihtotstarbega Kloostrimetsa tee 56a kinnistust moodustada kolm elamumaa, üks ärimaa või vähemalt 30% äri- ja kuni 70% elamumaa, üks üldkasutatava maa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega kruntidele kokku kolme kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ridaelamu ehitamiseks, ärimaa või äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundile kahe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone või äripindadega korterelamu, kahe 1 maapealse korrusega abihoone ja transpordimaa sihtotstarbega krundile ühe 1 maapealse korrusega abihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 21. augustil 2017 sõlmitud lepingule nr TKA155.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 21. augustil 2017 sõlmitud halduslepingus nr TKA155 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri