Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahvakooli tee 10b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2018 korraldus number 1604
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. november

2018 nr

1604-k

Rahvakooli tee 10b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita linnaosa üldplaneeringuga ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Pirita linnaosas Kose asumis Puhkekodu tee ja Rahvakooli tee vahelisel alal. Arvestades, et kontaktvöönd on monofunktsionaalne, kus paiknevad erinevad üksik- ja korruselamud, on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- planeeritud ala Pirita linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on korterelamute ala. Alale võib kavandada väikeelamuid, kuni 3-korruselisi korterelamuid ja lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, tehnoehitisi, korterelamute vahelisi parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, sest kavandatud on ridaelamu;

- kavandatud hoonestus on paigutatud Rahvakooli tee 10a ridaelamu asukohast tuletatud ehitusjoonele, mis korrastab välisruumi;

- krundi hoonestamiseks on määratud piirkonnale iseloomulik ehitusõigus;

- detailplaneeringus on määratud radooni leevendamise meetmed, mis tuleb täita hoonete ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel ning mille järgimisel tagatakse kavandatud hoonetes tervislik elukeskkond;

- avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta lahendamata vastuväiteid ja ettepanekuid ei jäänud.

1. Kehtestada Pirita linnaosas 0,58 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rahvakooli tee 10b kinnistu detailplaneering, Casa Planeeringud OÜ töö nr 20/16. Detailplaneeringus on ette nähtud elamumaa sihtotstarbega Rahvakooli tee 10b kinnistule ehitusõiguse määramine 2 maapealse korrusega ühe kuni 8-boksilise ridaelamu või kahe kuni 4-boksilise ridaelamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohase üldkasutatava sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 28. juunil 2017 sõlmitud lepingule nr TKA112.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri