Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 07.11.2018 määrus number 37
jõustumine 17.11.2018

Redaktsiooni kehtivus 17.11.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  7. november 2018 nr 37

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vanalinna avaliku tasulise parkimisala elanikul on kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel õigus parkida oma sõidukit vanalinna vastava piirkonna puhastamise ajal täiendavat parkimistasu maksmata ka Väike-Rannavärav 6 asuvas parklas vabade kohtade olemasolul.“.

Taavi Aas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär