Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 osaliselt kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Piiri tänav T4 kinnistu (krundi positsioon 62b) ja Turu plats 6 kinnistu (krundi positsioon 34) osas
Tallinna Linnavolikogu 18.10.2018 otsus number 146
Redaktsiooni kehtivus:18.10.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

18. oktoober 2018 nr 146

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 osaliselt kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Piiri tänav T4 kinnistu (krundi positsioon 62b) ja Turu plats 6 kinnistu (krundi positsioon 34) osas

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Piiri tänav T4 kinnistu valitseja Tallinna Kommunaalameti ja Turu plats 6 kinnistu valitseja Tallinna Ettevõtlusameti taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 osaliselt kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneeringus (edaspidi ka detailplaneering) määrati Piiri tänav T4 kinnistu (krundi positsioon 62b) sihtotstarbeks transpordimaa ja Turu plats 6 kinnistu (krundi positsioon 34) sihtotstarbeks ärimaa. Turu plats 6 kinnistul paiknevale Nõmme turu peahoonele määrati ehitusõiguseks kuni 2 maapealset ja 1 maa-alune korrus, hoonealuseks pinnaks 490 m2. Turu plats 6 kinnistul paiknev Nõmme turu peahoone on kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 25 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ tunnistatud arhitektuurimälestiseks (mälestise registri number 8233);

- Piiri tänav T4 kinnistu valitseja Tallinna Kommunaalamet ja Turu plats 6 kinnistu valitseja Tallinna Ettevõtlusamet on esitanud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas, kuna soovivad kinnistud ümberkruntida selliselt, et osaliselt Piiri tänav T4 kinnistul ja osaliselt Turu plats 6 kinnistul asuv müügikiosk paikneks tervikuna ärimaa sihtotstarbega Turu plats 6 kinnistul ja oleks võimalik korrastada müügikioski ehituslik dokumentatsioon;

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt jäävad Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistud piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusalale, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastusega seonduvatele ettevõtetele ja asutustele. Taotlejate soov nihutada kinnistute piire, et turu müügikiosk jääks tervikuna ärimaa kinnistule, on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 vastuvõetud „Nõmme linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt paiknevad Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistud segahoonestusalal. Alale võib kavandada elamuid, ühiskondlikke ehitisi, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kaubandus- ja teenindusettevõtteid, äri- ja büroohooneid, keskkonda mittehäirivat väiketootmist, kultuuri- ja spordiasutusi jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Taotlejate soov nihutada kinnistute piire, et turu müügikiosk jääks tervikuna ärimaa kinnistule, on kooskõlas vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringuga;

- detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav;

- detailplaneering kehtestati 10 aastat tagasi, vahepeal on muutunud linnaehituslik olukord, Nõmme turg on rekonstrueeritud ja saanud korrastatud välisilme, muutunud on vajadused ning nõudlus täiendavate müügipindade osas, samuti on muutunud õigusaktid (ehitusseadustik, planeerimisseadus);

- pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas on võimalik esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotlus kinnistute vahelise piiri muutmiseks ning pärast kinnistute piiride korrigeerimist esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile projekteerimistingimuste taotlus koos Turu plats 6 müügikioski ohutust tõendavate dokumentidega, millest selgub ehitise ohutus või ümberehitamise vajadus.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 osaliselt kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneering Piiri tänav T4 kinnistu (krundi positsioon 62b) ja Turu plats 6 kinnistu (krundi positsioon 34) osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise skeem on otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest Tallinna Kommunaalametit, Tallinna Ettevõtlusametit ja asutust Tallinna Turud.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2018
otsuse nr 146
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 osaliselt kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Piiri tänav T4 kinnistu (krundi positsioon 62b) ja Turu plats 6 kinnistu (krundi positsioon 34) osas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 osaliselt kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneering Piiri tänav T4 kinnistu (krundi positsioon 62b) ja Turu plats 6 kinnistu (krundi positsioon 34) osas.

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 kehtestati osaliselt Nõmme Keskuse detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneering koostati Nõmme linnaosas asuvale 10,3 ha suurusele alale eesmärgiga kavandada planeeringualale 58 krunti, sh transpordimaa sihtotstarbega krunt positsioon 62b (Piiri tänav T4) ja ärimaa sihtotstarbega krunt positsioon 34 (Turu plats 6). Turu plats 6 kinnistul paiknevale Nõmme turu peahoonele määrati ehitusõiguseks kuni 2 maapealset ja 1 maa-alune korrus, hoonealuseks pinnaks 490 m2. Turu plats 6 kinnistul paiknev Nõmme turu peahoone on kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 25 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ tunnistatud arhitektuurimälestiseks (mälestise registri number 8233).

Kinnistusraamatu andmeil on Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute omanik Tallinna linn.

Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korraldusega nr 305-k „Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine“ andis Nõmme Linnaosa Valitsus oma valitsemiselt ja bilansist Piiri tänav T4 kinnistu Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi ning Turu plats 6 kinnistu hallatava asutuse Nõmme Turg valdusesse ja bilanssi.

Tallinna Linnavolikogu 20. oktoobri 2011 otsusega nr 174 „Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine“ nimetati Nõmme Turg ümber Tallinna Turgudeks ja hallatava asutuse Tallinna Turud haldavaks asutuseks määrati Tallinna Ettevõtlusamet.

Piiri tänav T4 kinnistul ja Turu plats 6 kinnistul (üle kahe kinnistu) paikneb müügikiosk, mille püstitamise kohta ehitisregistri andmeil ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi ka amet) arhiivi andmeil ehitusluba väljastatud ei ole. Seoses sellega algatas amet ehitise osas riikliku järelevalve menetluse.

Ehitusseadustiku § 132 lõike 3 kohaselt otsustatakse ehitise lammutamine eelkõige siis, kui

1) ehitis ei vasta ehitisele esitatavatele nõuetele ja nõuetele mittevastavusega kaasneb oluline või kõrgendatud oht;

2) ehitise ebaseadusliku ehitamisega on kinnisasja omanikule või kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikele kaasnenud püsiv negatiivne mõju, mis on üleliia koormav ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega leevendada.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 2. mail 2018 projektide läbivaatamise komisjonis (edaspidi komisjon) arutati kõnealuse müügikioskiga seonduvat ning leiti, et ehitusseadustiku kohaselt müügikioski lammutamiseks alust ei ole, tegemist on hoonega, mis on olulise avaliku huviga ning ehitisel puudub kõrgendatud oht ja püsiv negatiivne mõju. Komisjon otsustas, et Piiri tänav 4 ja Turu plats 6 kinnistute piiril paikneva müügikioski ehitusliku dokumentatsiooni korrastamiseks on vajalik ja ka võimalik detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.

Piiri tänav T4 kinnistu valitseja Tallinna Kommunaalamet ja Turu plats 6 kinnistu valitseja Tallinna Ettevõtlusamet on esitanud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas, kuna soovivad kinnistud ümber kruntida selliselt, et osaliselt Piiri tänav T4 kinnistul ja osaliselt Turu plats 6 kinnistul asuv müügikiosk paikneks tervikuna ärimaa sihtotstarbega Turu plats 6 kinnistul ja oleks võimalik korrastada müügikioski ehituslik dokumentatsioon.

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt jäävad Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistud piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusalale, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastusega seonduvatele ettevõtetele ja asutustele.

Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 vastuvõetud „Nõmme linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt paiknevad Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistud segahoonestusalal. Alale võib kavandada elamuid, ühiskondlikke ehitisi, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kaubandus- ja teenindusettevõtteid, äri- ja büroohooneid, keskkonda mittehäirivat väiketootmist, kultuuri- ja spordiasutusi jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone.

Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute valitsejate taotlused ei ole vastuolus Tallinna üldplaneeringu ja vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringuga.

Detailplaneering kehtestati 10 aastat tagasi, vahepeal on muutunud linnaehituslik olukord, Nõmme turg on rekonstrueeritud ja saanud korrastatud välisilme, muutunud on vajadused ning nõudlus täiendavate müügipindade osas, samuti on muutunud õigusaktid (ehitusseadustik, planeerimisseadus).

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine linnavolikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute valitsejad on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas. Seega on haldusmenetluses välja selgitatud detailplaneeringualale jääva kinnistu omaniku tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevale isikule.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 22 lõike 1 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus asunud haldusasjas nr 3-3-1-63-10 seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

Detailplaneeringu elluviimine on kestev protsess, mis ei lõppe ehitusõigusega lubatud ehitiste valmisehitamisel. Seega on detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine võimalik ka juhul, kui planeeringukohased ehitised on valmis ehitatud.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Piiri tänav T4 ja Turu plats 6 kinnistute osas on võimalik esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotlus kinnistute vahelise piiri muutmiseks ning pärast kinnistute piiride korrigeerimist esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile projekteerimistingimuste taotlus koos Turu plats 6 müügikioski ohutust tõendavate dokumentidega, millest selgub ehitise ohutus või ümberehitamise vajadus.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2018
otsuse nr 146
LISA 2

Nõmme Keskuse detailplaneeringu Piiri tänav T4 kinnistu (krundi positsioon 62b) ja Turu plats 6 kinnistu (krundi positsioon 34) osas kehtetuks tunnistamise skeem

 - detailplaneeringu ala

 - maa-ala, mille osas detailplaneering kehtetuks tunnistatakse

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees