Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.10.2018 korraldus number 1496
Redaktsiooni kehtivus:17.10.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. oktoober

2018 nr

1496-k

Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Haabersti linnaosas, Kakumäe poolsaare põhjapoolsel alal, Kiviranna tee ääres. Haabersti linnaosa üldplaneeringu järgi jääb Kiviranna tee 13 kinnistu rohealale, mis on puhkeotstarbeline ala, nagu mets, avalik park, looduslikud rohealad, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Alal võivad paikneda mänguväljakud, lemmikloomade jalutusväljakud ning üksikud väiksemad puhke- ja spordiehitised. Rohealadel paiknevaid üksikuid krunte saab kasutada senise sihtotstarbe kohaselt. Nende täpsemad hoonestustingimused määratakse detailplaneeringus või projekteerimistingimustega;

- elamumaa sihtotstarbega Kiviranna tee 13 krunt on varasemalt olnud hoonestatud, krundil puudub väärtuslik kõrghaljastus ja juurepääs krundile on tagatud olemasolevalt Soolahe tee pikenduselt. Soolahe tee pikendusel asuvale teetammile planeeritud tehnovõrgud ja juurdepääsutee rajab Kiviranna tee 13 kinnistu omanik;

- detailplaneeringu lahenduse kohaselt säilitatakse väärtuslik haljastus ning planeeringus kavandatud elamu ja abihooned on paigutatud vähemväärtusliku haljastusega alale. Planeeringus järgitakse piirkonnale omast hoonestusviisi ja hoonete mahtusid;

- elamu rajamisega suureneb inimeste kohalolek ning paraneb piirkonna heakord ning turvalisus;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud ala avaliku kasutamise tagamiseks on vastav leping sõlmitud.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 0,18 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14105. Detailplaneeringus on ettenähtud jagada Kiviranna tee 13 kinnistu üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa või transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringukohaste sademevee kraavi ja torutruubi ehitamine tagatakse vastavalt 16. mail 2016 sõlmitud lepingule nr TKA51.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

lisad