Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 04.10.2018 otsus number 137
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

4. oktoober 2018 nr 137

Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

Planeerimisseaduse § 134, § 135 lg 1, § 142 lg-te 1 ja 2 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldusest nr 1875-k „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas

1. Võtta vastu Nõmme linnaosas 0,73 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneering, KOOTPLAAN OÜ töö nr H-178 15. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa Pärnu mnt 441 kinnistul osaliselt ettevõtluse segahoonestusalaks. Segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

3. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Pärnu mnt 441 kinnistu omanikuga leping detailplaneeringus krundi positsioon 3 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ning krundile positsioon 1 planeeritud kergliiklustee avaliku kasutamise tagamiseks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2018
otsuse nr 137
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega võetakse vastu Nõmme linnaosas 0,73 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneering, KOOTPLAAN OÜ töö nr H-178-15. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa Pärnu mnt 441 kinnistul osaliselt ettevõtluse segahoonestusalaks. Segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud ala asub Nõmme linnaosas Pääsküla asumis Pärnu maantee, Kadaka tee ja Rohula tänava ringristmiku ja raudtee vahelisel alal, Pärnu maantee ääres. Planeeringuala kontaktvööndi jagab kaheks eriilmeliseks osaks Tallinn-Keila raudtee (Pääsküla raudteejaama kinnistul paiknev raudtee). Raudteest lääne poole jääval osal, kus asub ka Pärnu mnt 441 kinnistu, on kuni 2-korruselised üksikelamud ja raudteest ida poole 5-9-korruselised korterelamud, kauplus, kütusetanklad ja kohvik. Piirkonnas on korraldatud ühistransport.

Planeeritud maa-alale jääb hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastusega kaetud sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil Osaühing Maxi Lemmikloomakliinik. Juurdepääs planeeritud alale on Pärnu maanteelt.

Osa Pärnu mnt 441 kinnistust paikneb ehitusseadustiku kohases raudtee kaitsevööndis.

Lisaks jääb planeeritud alale osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Pärnu maantee T22 kinnistust.

2. Tallinna üldplaneering, Tallinna üldplaneeringu muutmise põhjendused ja vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud liiklusala, s.o raudtee ja lennuvälja ehitiste ala, samuti suuremate parklate ala.

Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta planeeritud alal Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa Pärnu mnt 441 kinnistul osaliselt ettevõtluse segahoonestusalaks. Segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

Tallinna üldplaneeringu muutmise vajadus Pärnu mnt 441 kinnistul tekkis omaniku soovist rajada sinna lemmikloomakliinik, mille jaoks see asukoht on sobiv hea juurdepääsetavuse ja eraldatuse tõttu piirkonna elamutest. Lemmikloomakliinik ei sobi vahetult elamukvartalisse, kuid inimeste lemmikuid teenindava asutusena peaks asuma siiski elupiirkonna läheduses. Kliiniku krundil peaks olema piisavalt ruumi klientide sõidukite parkimiseks ja lemmikloomadele jalutamiseks ning haljastust. Planeeritud kliinikuhoone on väikesemahuline ning ei erine ümberkaudsetest elamutest. Võimalus muuta üldplaneeringujärgne liiklusmaa osaliselt ärimaaks tulenes Tallinna Kommunaalameti poolt tellitud projektist „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilikel lõikumisel 2002/EE/16P/PA/009.001 Pääsküla eritasandiline raudteeületuskoht“. Selle projektiga täpsustati liikluse jaoks vajalikku maakasutust ning ülejäänud kinnistu osale tekkis võimalus väikese ärihoone planeerimiseks.

Arvestades eeltoodut, on antud asukohas Tallinna üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas linnaehituslikult põhjendatud.

Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 vastuvõetud „Nõmme linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud ala ettevõtlusalale, millel on tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalfunktsioon, ning rohealale ja liiklusalale. Ettevõtlusalale võib kavandada kaubandus-, äri-, teenindus- ja toitlustusasutusi, büroohooneid, vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid ettevõtteid ning tootmis-, logistika- ja laohooneid.

Vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt on ettevõtlusalal hoonete suurim lubatud kõrgus kuni 15 meetrit ja suurim korruste arv 4. Hoonete sobiv kõrgus täpsustatakse projekti või detailplaneeringuga, arvestades konkreetsest asukohast ja lähiümbrusest tingitud linnaruumilisi iseärasusi ja maakasutuspiiranguid. Kui külgnevate hoonestatud kruntide põhihoonete korruselisus või kõrgus on väiksem ning sobib miljöösse, tuleb kõrguse ja korruselisuse määramisel lähtuda nendest hoonetest. Detailplaneeringus kavandatud 3-korruseline (2 täiskorruse ja katusekorrusega) hoone on linnaruumiliselt sobiv, arvestades, et lähialal paiknevad kuni 2-korruselised üksikelamud ja 5-9-korruselised korterelamud. Vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringu järgi uute hoonete ehitamisel lähtutakse ehitusjoone ning ees-, taga- ja külgaia ulatuse määramisel naaberkruntidel ja tänaval väljakujunenud ehitustavast ning muu hulgas peavad olema tagatud tuleohutus-, valgustus- jm nõuded ning naabrusõigused.

Detailplaneering arvestab vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneeringut.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse korrusega (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (lemmikloomakliinik) ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Tallinna Kommunaalameti tellitud projektiga „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilikul lõikumisel 2002/EE/16P/PA/009.001 Pääsküla eritasandiline raudteeületuskoht“, mille kohaselt läbib planeeritud Pärnu mnt 441 kinnistut perspektiivse tee lõik raudteealusest tunnelist kuni Rohula ringristmikuni.

Krundile positsioon (edaspidi pos) 1 on kavandatud kuni 3 maapealse korrusega (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (lemmikloomakliinik) ja kaks 1-korruselist abihoonet. Hoonestusala määramisel on arvestatud kinnistut läbivate tehnovõrkudega, ümbritsevat keskkonda ja väärtuslikku kõrghaljastust. Krundile on juurdepääs Pärnu maanteelt ja täiendav juurdepääs jalakäijatele on võimalik Rohula ringristmiku poolt. Pärnu maanteele juurdepääsuks on krundile kavandatud täiendav parempöörderada.

Pärnu maantee sõidutee laiendamisel parempöörderea ehitamiseks tuleb muuta väikeses lõigus olemasoleva kergliiklustee trassi, viies selle krundile pos 1 ja seades servituudi avalikuks kasutamiseks. Nimetatud lõigule ei ole omaette krunti moodustatud, sest Pääsküla eritasandilise raudteeületuskoha rajamisel tulevikus võib kaduda vajadus esimeses etapis rajatud parempöörderea järele ja kergliiklustee saab olla uuesti praegusel asukohal. Teede lahendus täpsustub ehitusprojekti koostamisel.

Krunt pos 2 on kavandatud üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja ette nähtud perspektiivse teelõigu rajamiseks. Juhul kui teelõiku ei rajata, on krundile planeeritud üldkasutatava maa sihtotstarve.

Krunt pos 3 on kavandatud transpordimaaks ja moodustatud olemasoleva kergliiklustee lõigu jaoks ning ette nähtud liita Tallinna linna omandis oleva Pärnu maantee T22 kinnistuga.

Parkimislahendus on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Planeeritud alale on kavandatud 14 parkimiskohta.

Dendroloogilise inventeerimise on planeeritud ala kohta koostanud Linnart OÜ. Puittaimede haljastuslik hinnang viidi läbi vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Alal kasvavad peamiselt harilikud lepad, harilikud männid ja harilikud haavad. Planeeringus on ette nähtud säilitada väärtuslikum haljastus ja likvideeritavad III-V väärtusklassi puittaimed kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute lõplik arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 18. märtsil 2015 registreeritud algatamise ettepanekuga Osaühingu Maxi Lemmikloomakliinik esindaja T. Lokk, kes soovis sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu jagada ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ärihoone (väikeloomade kliinik) ehitamiseks.

Planeerimisseaduse § 130 kohaselt on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, KOOTPLAAN OÜ ja Osaühing Maxi Lemmikloomakliinik sõlminud 10. augustil 2015 halduslepingu nr 3-6/121.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldusega nr 1875-k „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas“. Detailplaneering algatati eesmärgil jagada sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 21. detsembril 2015 ja ajalehes Pealinn 11. jaanuaril 2016 ning Tallinna veebilehel.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 22. jaanuarist kuni 29. jaanuarini 2016 Nõmme Linnaosa Valitsuses. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimus 29. jaanuaril 2016, vastav teade ilmus ajalehes Postimees 7. jaanuaril 2016 ja ajalehes Nõmme Sõnumid 15. jaanuaril 2016 ning Tallinna veebilehel.

Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud KOOTPLAAN OÜ. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldusest nr 1875-k „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas“ ja detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

Detailplaneeringu algatamise korralduses olevate lähteseisukohtade ja lisatingimustega on arvestatud.

Detailplaneeringule on lisatud Linnart OÜ koostatud puittaimede haljastuslik hinnang.

Võrreldes detailplaneeringu eskiislahendusega on krundi pos 2 sihtotstarbeks määratud üldkasutatav maa või transpordimaa. Krundile pos 2 on antud võimalus määrata sihtotstarbeks ka üldkasutatav maa, juhul kui perspektiivset teelõiku ei rajata.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 punktides 1, 10, 11 ja 12 nimetatud asutustega ning Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikute ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi planeeringulahendus puudutas, ning arvamust on küsitud Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lõikes 3 loetletud isikutelt.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme linnaosa halduskogu ja Pärnu mnt 441 kinnistu omaniku esindaja ja Kaitseministeerium detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringu kohta arvamust avaldades / detailplaneeringut kooskõlastades omapoolseid tingimusi ei esitanud.

Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Transpordiamet esitasid detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal omapoolsed märkused ja detailplaneeringu kohta arvamust avaldades lisasid lisatingimusena, et vajalik on sõlmida teede- ja tehnovõrkude valmisehitamise leping. Detailplaneeringus on Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Transpordiameti märkusi ja lisatingimusi arvestatud ning 13. märtsil 2017 sõlmitud halduslepinguga nr TKA18 võttis Osaühing Maxi Lemmikloomakliinik kohustuse tagada detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sissesõidu- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse ja vajadusel välisvalgustuse ehitamise detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude valmisehitamise skeemil märgitud alal ja ulatuses.

Tallinna Linnavaraamet esitas detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal järgmised lisatingimused ja märkused:

1) Tallinna Linnavaraamet sõlmib lepingu krundile pos 1 planeeritud kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks ning transpordimaa krundi pos 3 linnale võõrandamiseks pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne kehtestamist. Tallinna Linnavaraamet palub enne detailplaneeringu vastuvõtmist lisada detailplaneeringu materjalidele ja edastada Tallinna Linnavaraametile Pärnu mnt 441 kinnisasja omaniku kirjalik seisukoht krundile pos 1 planeeritud kõnnitee tasuta tähtajalise isikliku kasutusõiguse seadmise ning krundi pos 3 tasuta linnale võõrandamise tingimuste kohta;

2) lisada põhijoonisele „kruntide ehitusõiguse“ tabelisse ja seletuskirja informatsioon krundile pos 1 planeeritud servituudi pindala kohta;

3) põhijoonise „kruntide moodustamise“ tabelis on märgitud pos 2 planeeritud sihtotstarve Ä-100% või L-100%, peaks olemas Üm-100% või L-100%. Sama tabeli liidetavate ja lahutatavate kruntide pindalade ees puuduvad märgid „ “ ja „-“.

Detailplaneeringu kohta arvamust avaldades märkis Tallinna Linnavaraamet, et detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses määrata Tallinna Linnavaraametile ülesanne sõlmida Pärnu mnt 441 kinnisasja omanikuga transpordimaa krundi pos 3 tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks ning ärimaa krundile pos 1 planeeritud kergliiklustee avaliku kasutamise tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse kokkulepe pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ning enne kehtestamist.

Detailplaneeringus on Tallinna Linnavaraameti lisatingimusi ja märkusi arvestatud. Pärnu mnt 441 kinnistu omaniku esindaja on kirjalikult nõustunud krundile pos 1 planeeritud kõnnitee tasuta tähtajalise isikliku kasutusõiguse seadmise ning krundi pos 3 tasuta Tallinna linnale võõrandamisega. Detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses on Tallinna Linnavaraametile ette nähtud ülesanne sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Pärnu mnt 441 kinnistu omanikuga leping detailplaneeringus krundi pos 3 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ning krundile pos 1 planeeritud kergliiklustee avaliku kasutamise tagamiseks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks. Samuti on planeeringu põhijoonist täiendatud ja lisatud „kruntide ehitusõiguse“ tabelisse ja seletuskirja Tallinna linna kasuks seatava isikliku kasutusõigusega ala pindala ning märgitud krundi pos 2 planeeritud sihtotstarbeks Üm-100% või L-100% ja lisatud vastavad märgid („ “ ja „-“).

Tallinna Keskkonnaamet, aktsiaselts Eesti Raudtee, AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ ja Terviseamet detailplaneeringu lahenduse kohta tingimusi ei esitanud, kuid määrasid nõuded ehitus- ja tööprojektide koostamiseks. Detailplaneeringus on nõuetega arvestatud.

Kuna detailplaneering sisaldab kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu täiendava kooskõlastamise vajaduse määramiseks Harju maavanemale.

Harju maavanem palus detailplaneeringu täiendavalt kooskõlastada:

1. Päästeameti Põhja Päästekeskusega - planeeringulahenduse teavitamiseks ja tuleohutuse ning teiste päästetööde tegemiseks täiendavate abinõude seadmise vajaduse väljaselgitamiseks.

2. Tehnilise Järelevalve Ametiga - kuna planeeringuala asub osaliselt raudtee kaitsevööndis.

Päästeamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta ja Tehnilise Järelevalve Amet tingimusega, et enne ehitustöödega alustamist taotleda luba töödeks raudtee kaitsevööndis vastavalt ehitusseadustiku § 73 lõikele 3. Luba taotleda nii raudteevaldajalt kui ka Tehnilise Järelevalve Ametilt. Detailplaneeringus on tingimusega arvestatud.

Planeerimisseaduse § 135 lõike 6 kohaselt tuleb Nõmme Linnaosa Valitsusel teatada tähtkirjaga detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht hiljemalt 14 päeva enne detailplaneeringu avaliku väljapaneku algust Pärnu mnt 441 kinnistu omanikule ning Pääsküla raudteejaam kinnistu ja hoonestusõiguse omanikule ning Maa-ametile.

Planeerimisseaduse § 142 lg 2 kohaselt rakendatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud menetlust. Tulenevalt planeerimisseaduse § 86 lõikest 1 teeb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse Tallinna Linnavolikogu.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna Linnavolikogu poolt korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kesklinna Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeerimisseaduse § 87 lg 3 kohaselt kestab üldplaneeringu avalik väljapanek vähemalt 30 päeva.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees