Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 04.10.2018 otsus number 136
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2018 - ...
Märkus: Eelnõu koostaja: Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Keskkonnaamet

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2018 nr 136

 

 

 

 

Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 124 lg-te 7 ja 10, § 128 lg-te 1 ja 5, § 142 lg-te 2 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4, § 35 lg-te 3 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 13 lg-te 6 ja 7 alusel, tulenevalt OÜ Fund Ehitus esindaja O. Kikkase 21. augusti 2017 algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus ei oma olulist keskkonnamõju ning arvestades Keskkonnaameti 21. juuni 2018 kirjas nr 6-5/18/5747-4 ja Terviseameti 14. mai 2018 kirjas nr 9.3-4/2898 esitatud seisukohti

 

 

     

1. Algatada Põhja-Tallinnas Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 12,87 ha. Maa-ala skeem on esitatud otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Kopli liinide läänepoolsest osast elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa, tootmismaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ja määrata ehitusõigus kokku seitsmeteistkümne kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu, kümne kuni 4-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu, ühe kuni 9-korruselise korterelamu, ühe kuni 3-korruselise ärihoone, ühe 1-korruselise ühiskondliku hoone (lasteaed) ehitamiseks, viie hoone ümberehitamiseks ja kohvik-vaateplatvormi rajamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut“, taotledes ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 esitada kõrgema kui 4-korruselise hoonestuse kavandamisel lahendust põhjendav linnaehituslik analüüs koos iseloomulike 3D-vaadete või maketiga;

4.2 tagada Liinivahe tn 17 kinnistule uue hoone kavandamisel säilitatava ajaloolise hoone vaadeldavus;

4.3 lahendada kvartal G (tähistus siin ja edaspidi vastavalt kehtivale detailplaneeringule) 4-korruseliste hoonete maa-alune parkimine ühendatud parkimiskorrustega ja ühiste pandustega. Rannapoolsetel hoonetel panduseid ranna ja hoone vahele mitte kavandada;

4.4 piirete kavandamisel lähtuda ajaloolistest piiretest;

4.5 kavandada avalikult kasutatav rannapromenaad ja rannapark. Näha ette avaliku kasutusega jalakäijate ühendused promenaadilt Kopli tänavani ning kvartali G ja B ala vahel ajaloolise munakivitee kaudu;

4.6 kavandatavad tänavad lahendada kõrghaljastusega ning hoonestusstruktuuriga sobivalt;

4.7 mitte kavandada tupiktänavate lõpus olevaid ümberpööramiskohtasid rannapargi alale;

4.8 arvestada Sepa tänava kavandamisel koostatavas Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringus ette nähtud perspektiivse bussiliiniga;

4.9 tagada hoonestatavatel kruntidel vähemalt 30% maaga seotud haljastust, v.a kvartalites B ja C, kus kavandada haljastuse osakaal vähemalt 25%. Parklad liigendada haljastusega;

4.10 esitada pädeva ettevõtte koostatud planeeringuala keskkonnaseisundi hinnang ning pinnase reostusuuring planeeringuala läänepoolse osa kohta (kehtivas detailplaneeringus G-ala), kuna sealses pinnases esines vastavalt reostusuuringule (Osaühing Eesti Geoloogiakeskus, 2008) kõrgendatud raskemetallide sisaldus. Prognoosida jääkreostuse esinemise võimalikkust pinnases ja anda juhised edasisteks tegevusteks. Lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga;

4.11 kooskõlastada seirepuurkaevu katastri numbriga 19198 edasine kasutamine või likvideerimine Osaühinguga Eesti Geoloogiakeskus;

4.12 kavandada sademevee väljalask merre supelrannast või supluskoha välispiirist vähemalt 200 meetri kaugusele;

4.13 esitada nõue, et parkimisplatside sademeveed puhastatakse enne eelvoolu juhtimist lokaalpuhastis, hoone mahus olevate parklate põrandaveed juhitakse pärast puhastamist reoveekanalisatsiooni;

4.14 täitepinnase levialal ehitamisel tuleb rakendada radoonivastaseid meetmeid;

4.15 esitada müra- ja vibratsiooni leevendusmeetmed, arvestades varem koostatud müra- ja vibratsiooni uuringu tulemustega.

5. Tallinna Kommunaalametil sõlmida enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohane haldusleping.

6. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 6, 7 ja lõikes 4 nimetatud isikud, Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ning teised isikud, kelle õigusi või huve võib planeeringulahendus puudutada.

7. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

8. Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik väljapanek ja arutelu.

9. Mitte algatada Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Eelhinnangu alusel ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

9.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

9.2 detailplaneering täpsustab ehitustingimusi, mis on olulises osas fikseeritud 2009. aastal kehtestatud samalaadse uusasumi Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringus;

9.3 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ning senisest maakasutusest, ei põhjusta valdavalt kuni neljakorruseliste kortermajade rajamine ja sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Kopli liinide tänaseks amortiseerunud ja osaliselt lammutatud hoonestuse asemele uue elurajooni rajamine on olnud linna üks strateegilisi eesmärke. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

9.4 Põhja-Tallinnas Kopli liinide piirkonnas asuval planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Natura 2000 võrgustikku kuuluv Paljassaare linnuala jääb planeeritava ala servast 460 m kaugusele ning olulise inimmõju lisandumist linnualale ei ole ette näha. Kaitsealune looduse üksikobjekt - Kopli pargi kivikülv - asub planeeringuala naabruses, on sellest eraldatud raudteega ning ohustatud ei ole. Detailplaneeringus arvestatakse ranna veekaitsevööndiga. Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek lähtub avaliku ja atraktiivse ranna-ala kujundamise soovist;

9.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui hoonestusalad valitakse väärtuslikust ja olulisest haljastusest vabadele aladele, ning tagatakse säilivate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Alale tuleb ette näha uushaljastust, rajada terviklik alleepuudega tänavaruum ning tagada üldplaneeringujärgne rohekoridori ühendus piki randa. Ehitusprojektide koosseisus koostatakse maastikuarhitektuursed projektid;

9.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimine suurendab mõnevõrra piirkonna liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet, ent samavõrra saab eeldada liikluskoormuse hajumist ja vähenemist mujal Tallinnas. Kopli piirkonna ühendus kesklinnaga on ühistranspordi mõistes hea, ka ei ole peamised sõiduteed ülekoormatud;

9.7 detailplaneeringu käigus täpsustatakse keskkonnaseisundi hinnanguga võimaliku reostuse esinemine planeeringuala lääneosas. Kui võimalik reostus likvideeritakse enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel varasemast reostusest olulist mõju;

9.8 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel ning valgusreostust tekib välisvalgustusest. Tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke on seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

9.9 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbega, millega on piirkonda ette nähtud korruselamute ja neid teenindavate asutuste rajamine.

10. Tallinna Keskkonnaametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

11. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

12. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2018
otsuse nr 136
LISA

 

Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu ala ja kontaktvööndi piiri skeem

 

 

 

 - planeeritav maa-ala 12,87 ha

 - planeeritava maa-ala kontaktvööndi piir

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees