Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 03.10.2018 korraldus number 1419
Redaktsiooni kehtivus:03.10.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. oktoober

2018 nr

1419-k

Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Haabersti linnaosas, Kakumäe poolsaarel, Vabaõhumuuseumi tee, Veerise tänava ja Õismäe raba vahelisel alal. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud “Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute ala, kus võivad paikneda pereelamud, kaksik (paaris) elamud, ridaelamud, vaip- ja aatriumelamud, ridaelamu tüüpi korterelamud, väikesed korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parklad, rohe- ja rekreatsioonialad jms. Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga;

-  detailplaneeringus kavandatud hooned sobivad ümbritsevasse linnaruumi, kuna lahenduse väljatöötamisel on järgitud kontaktvööndi hoonete hoonestuslaadi, kasutusotstarvet, suurust ja ka arhitektuurset üldpilti. Kavandatud hoonete viimistlusmaterjalid on määratud piirkonda sobilikud. Alal säilitatakse metsalinnale omane looduslähedane miljöö;

- tihedama liiklusega Vabaõhumuuseumi tee äärsele krundile  on sobiv  kavandada väikese korterite arvuga korterelamuid. Detailplaneeringus kavandatu elluviimine tagab senisest efektiivsema maakasutuse;

- planeeringulahenduses on hoonestatavale krundile ette nähtud rohkem haljastust kui Haabersti linnaosa üldplaneeringus nõutud 50% maapinnaga ühendatud haljastust. Väärtuslik kõrghaljastus säilitatakse täielikult;

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 0,44 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistu detailplaneering, DP Büroo OÜ töö nr DP-040830. Detailplaneeringus on määratud Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistule ehitusõigus kahe kuni 3 maapealse  (lubatud on osaline kolmas korrus) ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavalitsuse 8. aprilli 2009 korraldusega nr 573-k kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee 65 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri