Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 95 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 03.10.2018 korraldus number 1418
Redaktsiooni kehtivus:03.10.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. oktoober

2018 nr

1418-k

Paldiski mnt 95 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Mustjuur OÜ 27. märtsil 2018 registreeritud taotlusest

1. Algatada Paldiski mnt 95 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,32 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Paldiski mnt 95 ja Paldiski mnt 95a kinnistud liita ja  määrata ehitusõigus ühe kuni 5 maapealse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 määrata Paldiski maantee poolne ehitusjoon Paldiski mnt 105 hoone järgi;

3.2 lahenduses arvestada Mustjuure tänavaga ja Humala tn 2 büroohoone paigutusega, kuna perspektiivis tekib hoonestus ka Mustjuure tänava äärde. Kaaluda kahe hoone kavandamist krundile ja määrata Mustjõe tänava ehitusjoon;

3.3 kavandada Mustjuure tänava poolne fassaad tänavaga paralleelne;

3.4 kavandada kinnistu läänepoolsesse või keskosasse piisavalt suur ja kompaktne haljasala (õueala) kooskõlas üldplaneeringuga ja kavandada alale mänguväljak;

3.5 esitada detailplaneeringu koosseisus laiema ala visioon, näidates perspektiivset võimalikku hoonestust ka vähemalt Paldiski mnt 93 ja 97 kinnistutele;

3.6 kavandada parkimiskohad valdavas osas hoonesse;

3.7 parkimiskorrusel kogunev vesi juhtida reoveekanalisatsiooni;

3.8 kavandada teed, parkimiskohad ja muud liiklusrajatised lähtudes Eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“;

3.9 kavandada kõnniteed Mustjuure ja Humala tänava äärde;

3.10 esitada autoliiklusest tuleneva müra modelleerimine päevase ja öise ajavahemiku kohta koos mürakaartide ning müra tasemetega hoone fassaadidel. Töö koostamisel lähtuda Keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määrusest nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Töö tulemusel peavad selguma konkreetsed tulemustel põhinevad müraleevendusmeetmed, millest hoone projekteerimisel juhinduda;

3.11 teostada puittaimestiku (dendroloogiline hinnang) ja haljastuse inventeerimine vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ § 1 lõike 3 planeeritaval alal ja 10 meetri ulatuses sellest väljapool. Kanda joonistele inventeerimise tulemused koos puude võrade ulatusega. Tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine;

3.12 säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi mitte kavandada;

3.13 tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks;

3.14 esitada asendusistutuse arvutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, näidata asendusistutuste asukohad. Asendusistutus kavandada maksimaalselt oma kinnistule;

3.15 määrata nõue, et ehitusprojekti koostamisel tuleb esitada maastikuarhitekti poolt koostatud haljastuse projekt;

3.16 käsitleda jäätmete liigiti kogumise vajadust Tallinna jäätmehoolduseeskirja (Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrus nr 28) nõudeid arvestades.

4. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 7 ja lõikes 4 nimetatud isikud ning Haabersti Linnaosa Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Transpordiamet, Terviseamet ja teised isikud, kelle õigusi või huve võib planeeringulahendus puudutada.

5. Tallinna Kommunaalametil sõlmida enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringust huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohane haldusleping.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Paldiski mnt 95 kinnistu ja lähiala detailplaneering