Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuukri tn 25 kinnistu, Kiikri tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2018 korraldus number 1327
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. september

2018 nr

1327-k

Tuukri tn 25 kinnistu, Kiikri tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga“ ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Pikksilma ja Tuukri tänava ning Narva maantee ja Läänemere vahelisel alal Tuukri tänava ääres. Piirkonna Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu 2. ala kohane maakasutuse juhtotstarve on elamu- ja haljasmaa. Alale nr 2 on  lubatud ehitada ühesektsioonilisi korterelamuid või hoonestada ala vastavalt EUROPAN arhitektuurikonkursi tulemustele. EUROPAN 6 võistlustöös oli alale kavandatud üks lineaarse kujuga, krundi kuju jälgiv, üle Põhjaväila ulatuv ja mere ääres asuva osaga hoone, jättes hoonestusest vabaks suurema osa võistlustöös käsitletud alast. Planeeritud ala kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 72 kehtestatud „Narva mnt 67 kinnistu detailplaneering, millega muudeti planeeritud ala piires Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringus määratud hoonestusviisi ja jäeti kohustuslik hoonestusviis määramata. Detailplaneering on kooskõlas muudetud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga;

- planeeringuala jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja sellega liituvasse vaatesektorisse Lauluväljaku ülemise värava juurest kiirtega Paksule Margareetale ja Kaarli kirikule. Kaitsevööndisse ja vaatesektorisse hoonete ehitamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Kavandatud hoone ei varja vaateid vanalinna siluetile;

- detailplaneeringus on määratud müra leevendamise meetmed, mis tuleb täita hoone ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel ning mille järgimisel tagatakse kavandatud hoonetes tervislik elukeskkond;

- linnaehituslikust aspektist võimaldab detailplaneeringus kavandatu elluviimine efektiivsemat maakasutust ja loob eeldused ala korrastamiseks. Asustatud ja heakorrastatud ala loob eeldused naabruses elavatele inimestele senisest suurema turvatunde kujunemiseks;

- parkimiskohad on kavandatud maa-alusele korrusele, et võimalikult suures ulatuses säilitada haljaspinda ja olemasolevat kõrghaljastust;

- sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri hea kättesaadavuse tõttu võib piirkonna hoonestust tihendada. See vastab säästva arengu põhimõtetele;

- planeeritud alale jääv üldkasutatava maa krunt säilib rohealana, kuhu on planeeritud jalgtee;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastavad lepingud sõlmitud;

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,57 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuukri tn 25 kinnistu, Kiikri tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 12/14. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada Tuukri tn 25, Kiikri tn 1 ja Kiikri tänav kinnistute piiride muutmise teel üks elamumaa ja üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega krundile 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning 1-korruselise prügimaja ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 72-k kehtestatud „Narva mnt 67 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st kergliiklustee) ja üldkasutatava haljastuse valmisehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 16. juunil 2017 sõlmitud lepingule nr TKA106.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 16. juunil 2017 sõlmitud halduslepingus nr TKA106 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri