Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tn 54a, Lume tn 8 ja Lume tn 10 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2018 korraldus number 1322
Redaktsiooni kehtivus: - 10.10.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.10.2018 nr 1452

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. september

2018 nr

1322-k

 

 

Tööstuse tn 54a, Lume tn 8 ja Lume tn 10 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 1, 3, 5 ja 7, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” § 14 lg-te 4 ja 5, § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p-de 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 231-k kehtestatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt Tööstuse tn 54a, Lume tn 8 ja Lume tn 10 kinnistute omanike 23. juulil 2018 esitatud taotlusest

 

 

         

1. Muuta Põhja-Tallinnas katastriüksuste aadressid ning määrata sihtotstarbed vastavalt Miinisadama ja lähiala detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senised aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Tööstuse tn 54a, kinnistusregistri registriosa nr 18550001, katastritunnus 78408:801:0780, sihtotstarve riigikaitsemaa 100%;

1.1.2 Lume tn 8, kinnistusregistri registriosa nr 330801, katastritunnus 78408:807:0160, sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.3 Lume tn 10, kinnistusregistri registriosa nr 474201, katastritunnus 78408:807:0170, sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2 uus aadress ja sihtotstarve:

1.2.1 Miinisadama tn 3 // 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on sihtotstarve riigikaitsemaa 100%;

1.2.2 Miinisadama tn 3a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.3 Lume tn 9a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on sihtotstarve transpordimaa 65% ja tootmismaa 35%;

1.2.4 Lume tn 10, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2.5 Lume tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on sihtotstarve elamumaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kaitseministeeriumile, Hooneühistule Lume 18a, Lume tn 18c Garaa˛iühistule, Lume tn 10 kinnistu omanikele, Põhja-Tallinna Valitsusele ja Maa-ameti katastri registriosakonnale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär