Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Imanta tn 8 kinnisasja müük
Tallinna Linnavolikogu 06.09.2018 otsus number 123
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

6. september 2018 nr 123

Imanta tn 8 kinnisasja müük

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 33 „Linnavara võõrandamise kord“ § 3 lg 3 p 1, § 4 lg 1 p 1, § 6 p 1, § 7 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 4, § 10 p 4, § 12 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuv Imanta tn 8 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 2989050, katastritunnus 78401:101:1073, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 2981 m2, kinnisasjal asub parkimisplats ja valvemaja) alghinnaga 1 510 600 (üks miljon viissada kümme tuhat kuussada) eurot.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasja notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõiv, notariaalakti ärakirjade maksumus) tasub ostja.

3. Tallinna Linnavaraametil avaldada otsuse resolutiivosa ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ning teade enampakkumise toimumise kohta Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees