Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.08.2018 korraldus number 1215
Redaktsiooni kehtivus:29.08.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. august

2018 nr

1215-k

Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Planeerimisseaduse § 139 lg 1 ja § 140 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Nõmme linnaosas, Vana-Pääsküla asumis, Pärnu maantee ja Pääsküla raba vahelisel alal. Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt oli planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid jm. Tallinna üldplaneeringuga ettenähtud Pärnu mnt 463 krundi maakasutuse juhtotstarve on muudetud Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2009 otsusega nr 250 „Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ ettevõtluse segahoonestusalaks, st alaks, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 vastuvõetud „Nõmme linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt jääb planeeritud ala segahoonestusalale. Alale võib kavandada elamuid, ühiskondlikke ehitisi, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kaubandus- ja teenindusettevõtteid, äri- ja büroohooneid, keskkonda mittehäirivat väiketootmist, kultuuri- ja spordiasutusi jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Detailplaneering arvestab koostatavat Nõmme linnaosa üldplaneeringut;

- uute 4-korruseliste äri- ja/või tootmishoonete hoonestusalade määramisel on arvestatud ümbritsevat keskkonda, olemasolevat kõrghaljastust ning ümbruskonnas olevat ja planeeritavat hoonestust;

- arvestades Külvi tänava äärseid elamuid, on Külvi tänavapoolsete kavandatavate hoonete 4. korrus ettenähtud tagasiastega 3 meetri ulatuses ja planeeritud rajada täiendav kõrghaljastus. Külvi tänavaäärsete elamute ja planeeritud ala vahel on hoonestuse kauguseks krundipiirist kavandatud minimaalselt 8 meetrit;

- planeeringus kasutatakse ära olemasolevad juurdepääsuteed ja tehnovõrgud, mis rekonstrueeritakse. Planeeritud lahenduses on järgitud põhimõtet kujundada linnaehituslikult sobiv sidus sisetänavavõrk.

1. Kehtestada Nõmme linnaosas asuva 4,42 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14201. Detailplaneeringu eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 463 kinnistu ümber kruntida ja moodustada äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega krundid ja transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja/või tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2009 otsusega nr 250 kehtestatud Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate Pärnu mnt 463 kinnistule juurdepääsutee alal teede (st sõidu- ja kõnnitee), parkla, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt 12. juunil 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA98.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri