Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A. H. Tammsaare tee 124 // Laki tn 25 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.08.2018 korraldus number 1188
Redaktsiooni kehtivus:22.08.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. august

2018 nr

1188-k

A. H. Tammsaare tee 124 // Laki tn 25 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2016 korraldusega nr 61-k kehtestatud „Laki tn 25 krundi detailplaneeringuga“, Tallinna Linnavalitsuse 6. juuni 2018 korraldusega nr 843-k „Tänavanime määramine ja leviala muutmine Mustamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded § 4 lg 3 p-ga 1 ning tulenevalt kinnistu omaniku AS LANDESTE 5. juunil 2018 koostatud avaldusest

1. Määrata Mustamäe linnaosas katastriüksuse A. H. Tammsaare tee 124 // Laki tn 25 (katastritunnus 78405:502:0360, sihtotstarve ärimaa 100%) jagamisel aadressid ja sihtotstarbed vastavalt Laki tn 25 krundi detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Aiandi tn 22, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on sihtotstarve ärimaa 30% ja elamumaa 70%;

1.1.2 Karjavälja tn 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.3 Laki tn 25, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on sihtotstarve ärimaa 100%.

2. Kinnistu omanikul tagada õige aadressi numbrimärgi olemasolu ehitistel 1. oktoobriks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti katastri registriosakonnale, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja AS-le LANDESTE.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär