Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 15.08.2018 korraldus number 1148

Redaktsiooni kehtivus 15.08.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. august

2018 nr    

1148-k

Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Sõpruse puiestee, Tedre, Mooni ja Räägu tänava vahelises kvartalis. Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud maa-ala väikeelamute juhtotstarbega alale. Väikeelamute alale võib kavandada pereelamuid, kaksik- või paariselamuid, ridaelamuid, väikesi (kuni 6 korteriga) korterelamuid, lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, lastehoiu ja vaba aja harrastustega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, samuti mängu- ja spordiväljakuid jms. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- uue kaasaegse arhitektuuriga ridaelamu kavandamine väärtustab linnaruumi, võetakse kasutusele seni hoonestamata maa-ala ning tihendatakse olemasolevat hoonestust piirkonnale sobivas suuruses hoonega kujundades nii tervikliku tänavapildi;

- luuakse turvalisem keskkond mida tagab aktiivses kasutuses olev ja heakorrastatud ala;  

- mitmekesistatakse eluasemevalikut ja intensiivistatakse maakasutust, luuakse uusi elukohti aeglustades nii Tallinna valglinnastumist;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsalt tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele.   

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 73 kinnistu detailplaneering, TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ töö nr DP-26-08-15. Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Mooni tn 73 kinnistule ehitusõiguse määramine 2 korruselise 4 korteriga elamu (ridaelamu) ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri