Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
15.08.2018- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.08.2018 korraldus number 1148
Redaktsiooni kehtivus:15.08.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. august

2018 nr    

1148-k

Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Sõpruse puiestee, Tedre, Mooni ja Räägu tänava vahelises kvartalis. Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud maa-ala väikeelamute juhtotstarbega alale. Väikeelamute alale võib kavandada pereelamuid, kaksik- või paariselamuid, ridaelamuid, väikesi (kuni 6 korteriga) korterelamuid, lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, lastehoiu ja vaba aja harrastustega seonduvaid ettevõtteid ning asutusi, samuti mängu- ja spordiväljakuid jms. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- uue kaasaegse arhitektuuriga ridaelamu kavandamine väärtustab linnaruumi, võetakse kasutusele seni hoonestamata maa-ala ning tihendatakse olemasolevat hoonestust piirkonnale sobivas suuruses hoonega kujundades nii tervikliku tänavapildi;

- luuakse turvalisem keskkond mida tagab aktiivses kasutuses olev ja heakorrastatud ala;  

- mitmekesistatakse eluasemevalikut ja intensiivistatakse maakasutust, luuakse uusi elukohti aeglustades nii Tallinna valglinnastumist;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsalt tihendamist vastavalt säästva arengu põhimõtetele.   

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 73 kinnistu detailplaneering, TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ töö nr DP-26-08-15. Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Mooni tn 73 kinnistule ehitusõiguse määramine 2 korruselise 4 korteriga elamu (ridaelamu) ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri