Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõõru tn 45 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.07.2018 korraldus number 1085
Redaktsiooni kehtivus:13.07.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. juuli

2018 nr

1085-k

Sõõru tn 45 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te  3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritava ala juhtotstarbeks pereelamute ala - alal võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms. Alale on lubatud ehitada kuni 2-korruselised pereelamud. Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga, kuna ehitusõigus määratakse 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks;

- sotsiaalmaa sihtotstarbega Sõõru tn 45 kinnistu külgneb elamumaa sihtotstarbega kinnistutega ning tegemist on seni hooldamata maa-alaga, kus ei kasva väärtuslikku haljastust. Alal kehtiva detailplaneeringu lahenduse kohaselt on Sõõru tn 45 kinnistule ette nähtud sotsiaalmaa (haljasmaa) sihtotstarve, ehitusõigust krundile ette nähtud ei ole;

- Sõõru tn 45 kinnistust ca 50 meetri kaugusel asub kvartalisisene Sõõru tn 12a üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, mis on võrreldes nurgakrundiga märksa rahulikum ja turvalisem koht mänguväljaku või rekreatsiooniala rajamiseks. Lisaks asub 150 meetri kaugusel rekreatsioonialana kasutatav Õismäe raba. Kuna piirkond on hästi varustatud rekreatsiooni- ja puhkealadega, krundil ei asu kõrghaljastust, tegemist on jäätmaaga ning krunt on hoonestamiseks sobivas asukohas ja kujuga, siis on linnaehituslikult põhjendatud määrata krundile ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks. Krundipiiride muutmisel loobutakse kasutuseta jäätmehoidlamaa krundist;

- planeeritud elamumaa sihtotstarbega krunt on lähialal asuvate elamukruntide suurust ja kuju arvestades piirkonnale iseloomulik ning krundile on võimalik kavandada piirkonnale iseloomuliku suuruse ja paigutusega elamu. Kavandatu on kooskõlas piirkonna hoonestuslaadiga;

- planeeringus kavandatu elluviimisel ühtlustub kvartali hoonestusstruktuur ning likvideeritakse piirkonnast senine jäätmaa. Elamumaa sihtotstarbega krundi hoonestamisel asukohta linnaehituslikult sobiva hoonega, luuakse kvartali terviklik linnaruumiline lahendus ning suureneb elukeskkonna kvaliteet;

- linnaehituslikust aspektist võimaldab detailplaneeringus kavandatu elluviimine efektiivsemat maakasutust ja loob eeldused ala korrastamiseks. Asustatud ja heakorrastatud ala loob eeldused naabruses elavatele inimestele senisest suurema turvatunde kujunemiseks;

- parkimiskohad on kavandatud elamuga samale krundile;

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 0,28 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sõõru tn 45 kinnistu detailplaneering, AB Anu Kuningas OÜ töö nr 16-004. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada Sõõru tn 45 ja Sõõru tn 45a kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti,  krunt pos 3 nähakse ette liita Alemaa tn 11 kinnistuga ja krundile pos 1 määratakse ehitusõigus kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks. Sõõru tn 45b kinnistu piire ei ole ette nähtud muuta, kinnistul asuva alajaama võib säilitada või asendada suurema alajaamaga. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 101 kehtestatud „Kasemetsa kinnistu detailplaneering“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskri