Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 139d kinnistu ja Pärnu mnt 139d/1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 13.07.2018 korraldus number 1084
Redaktsiooni kehtivus:13.07.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. juuli

2018 nr

1084-k

Pärnu mnt 139d kinnistu ja Pärnu mnt 139d/1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Kitseküla asumis, Järvevana tee, Pärnu maantee ja Kohila tänava vahelisel alal. Piirkonna Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Pärnu maantee äärne on magistraaltänavate ärivöönd, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus- ja teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeeritud maa-ala jääb Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ järgi Järvevana kõrghoonete piirkonda, kus suurim lubatud hoonestustihedus võib olla 2,9 ning hoonete kõrgus merepinnast tohib olla kuni 98 meetrit. Järvevana kõrghoonete piirkonda on soovitatud ehitada multifunktsionaalsed kõrghooned, mille brutopinnast valdava osa moodustavad mitteeluruumid. Vältida tuleb monofunktsionaalseid hooneid. Haljastuse ja avaliku ruumi osakaal peab olema vähemalt 20%.

Teemaplaneeringus on Pärnu maantee äär, Juurdeveo tänava ja Järvevana kõrghoonete piirkonna vahelisel alal, määratud tihendatavaks magistraaltänava äärseks alaks. Magistraaltänava äärse tihendatava ala hoonestuskõrgus on 24 meetrit (kõrgeima korruse põranda kõrgus maapinnast), kuid hoone üldine kõrgus ei või ületada 28 meetrit. Alade tihendamisel tuleb arvestada olemasolevate teede ja tänavate olukorda ning nende väljaarendamise võimalusi koos infrastruktuuriga.

Kavandatud hooned ei ole kõrghooned, kuna teemaplaneeringu järgi loetakse kõrghooneks 45 meetrist kõrgemat hoonet. Tihendatava Pärnu maantee äärse ala hoonestuskõrgus ei ületa 28 meetrit. Planeeritud alal on hooned Pärnu maantee poolses küljes 8-korruselised (kõrgus maapinnast kuni 28 meetrit). Teemaplaneeringus kirjeldatud viisil arvutades on Pärnu mnt 139d ja Pärnu mnt 139d/1 kruntide kohta kokku kujunev hoonestustihedus 2,9. Kavandatud haljastuse ja avaliku ruumi kujunev osakaal on ligikaudu 27%. Pärnu mnt 139d kinnistule planeeritud linnaväljak ei ole määratud avalikuks kasutamiseks, kuid on arvesse võetud avaliku ruumi osakaalu arvutamisel. Detailplaneering on kooskõlas teemaplaneeringuga;

- uue hoonestuse kavandamisel on arvestatud Pärnu maantee ääres olevaid ehitisi. Korrastatud tänavaruumi kujundamiseks on Pärnu maantee poolne ehitusjoon määratud olemasolevate hoonete järgi. Planeeritud ala põhjaküljel on ehitusjoon kavandatud kõnnitee äärde;

- krundile positsioon 1 kavandatud hooned on ette nähtud liigendada. Liigendus mahendab linnaehituslikke üleminekuid linnaruumis;

- detailplaneeringus on määratud müra leevendamise meetmed, mis tuleb täita hoonete ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel ning mille järgimisel tagatakse kavandatud hoonetes tervislik elukeskkond;

- linnaehituslikust aspektist võimaldab detailplaneeringus kavandatu elluviimine efektiivsemat maakasutust ja loob eeldused ala korrastamiseks. Asustatud ja heakorrastatud ala loob eeldused naabruses elavatele inimestele senisest suurema turvatunde kujunemiseks;

- uute ärihoonete või äriruumidega korterelamute rajamine loob eelduse uute töökohtade tekkimiseks;

- ühissõidukite liiklus on piirkonnas hea - mööda Pärnu maanteed kulgevad ühissõidukiliinid tagavad hea ühenduse teiste linnaosadega;

- sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri hea kättesaadavuse tõttu võib piirkonna hoonestust tihendada. See vastab säästva arengu ja Tallinna üldplaneeringu põhimõtetele;

- planeeritud alale jääval Pärnu maantee T8 kinnistu osal kasvavad II väärtusklassi puud on ette nähtud säilitada või asendada sõltuvalt enne haljastusprojekti koostamist tehtavale puittaimestiku dendroloogilisele hinnangule;

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,86 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 139d kinnistu ja Pärnu mnt 139d/1 kinnistu detailplaneering, OSAÜHINGU ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK töö nr 2009-02. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Pärnu mnt 139d kinnistu ja Pärnu mnt 139d/1 kinnistu piire, muuta Pärnu mnt 139d kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa sihtotstarve vähemalt 75% ulatuses äri- ja kuni 25% ulatuses elamumaaks, määrata ehitusõigus Pärnu mnt 139d kinnistule ühe kuni 13 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja eluhoone ja ühe kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning Pärnu mnt 139d/1 kinnistule ühe kuni 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate kõnniteede ehitamine, üldkasutatava haljastuse ja sademeveekanalisatsiooni rajamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 24. mail 2016 sõlmitud lepingule nr TKA66.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri