Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskküla tn 6 ja 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.07.2018 korraldus number 1082
Redaktsiooni kehtivus:13.07.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. juuli

2018 nr

1082-k

Keskküla tn 6 ja 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis, Rannamõisa tee ja Vana-Rannamõisa tee ristmiku läheduses, Räga ja Keskküla tänava nurgal. Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud “Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala segahoonestusala, alal võivad paikneda elamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, keskkonda mittehäiriv väiketootmine, kultuuri- ja spordiasutused jm hooned, millel on linnalikku elukeskkonda teenindav funktsioon. Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga, kuna kavandatud on üks elamu ja abihooned;

- kuna detailplaneeringuga planeeritakse olemasoleval hoonestatud maa-alal ühe kuni kahe maapealse korrusega üksikelamut ning tegemist on kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 22 lg 1 punktis 1 nimetatud tegevusega, siis on kasutatud õigust loobuda detailplaneeringu koostamisel planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega. Keskküla tn 4, Keskküla tn 10 ja Räga tn 4 kinnistute omanikud on kirjalikult nõustunud detailplaneeringu lahendusega;

- planeeringuga seostatakse kavandatav hoonestus olemasoleva linnakeskkonnaga, pakkudes terviklahenduse planeeringuala arenguks. Ala heakorrastamine väärtustab ümbritsevat keskkonda;

- planeeritud alale kavandatav elamuhoone moodustab naaberkinnistutel paiknevate hoonetega ühe ruumilise terviku. Ala sihtotstarbeline kasutamine korrastab tänava- ja linnaruum;

- planeeritud hoonestus ei domineeri olemasoleva keskkonna üle. Kinnistu korrastatakse, jäätmed likvideeritakse. Säilitatakse võimalikult palju väärtuslikku kõrghaljastust ning tagatakse nende kasvutingimuste säilimine. Kavandatu on kooskõlas piirkondliku hoonestuslaadiga.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 0,29 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Keskküla tn 6 ja 8 kinnistu detailplaneering, Ruumi Grupp OÜ töö nr DP-27/03-2014. Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita Keskküla tn 6 ja Keskküla tn 8 // Räga tn 2 kinnistud üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ühe kuni kahe maapealse korrusega üksikelamu ja kuni kahe 1 maapealse korrusega abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 2 kehtestatud Pikaliiva-Keskküla detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletukri