Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla laenu andmine ja sõlmitava laenulepingu heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1051
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1051-k

Aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla laenu andmine ja sõlmitava laenulepingu heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 37 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2017 määruse nr 24 „Tallinna linna 2018. aasta eelarve § 2 lg 1 p 14 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 määrusega nr 12 “Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

1. Anda aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus 10 000 000 eurot tähtajaga 10 aastat.

2. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla vahel sõlmitav laenulepingu projekt.

3. Volitada linna finantsdirektorit Katrin Kendrat linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud laenulepingule.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla esindajale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - LAENULEPING