Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veerenni tn 50 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1016
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1016-k

Veerenni tn 50 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Luite asumis, Veerenni, Siduri, Vile ja Luite tänavate vahelisel alal, Veerenni ja Luite tänavate nurgal. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid; olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- korrastatud tänavaruumi kujundamiseks on kuni 4-korruseline ärihoone kavandatud Veerenni tn 52 kinnistul asuva hoonega samale ehitusjoonele. Planeeritud ärihoone Luite tänava poolne fassaad on kavandatud Luite tänava ehitusjoonele;

- planeeritud ärihoone on ette nähtud ehitada Veerenni tn 52 kinnistul paikneva hoonega kokku, et olemasolevast ja planeeritud hoonest kujuneks terviklik ansambel. Detailplaneeringus kavandatu elluviimise järel kujuneb Veerenni tänava äärde äri- ja büroohoonetest koosnev tänavafront, mis loob tervikliku linnaliku mastaabi;

- kavandatud ärihoone hakkab toimima planeeritud maa-alast lõunasse jäävate hoonete suhtes müratõkkena, takistades Veerenni tänava autoliiklusest tulenevate häiringute levikut planeeritud alast lõunasse jäävate hoonete suunas;

- arvestades maapinna kõrgust ning vajadust tagada linnaehituslikult sujuv üleminek planeeritud maa-alast teisel pool Luite tänavat asuvate üksikelamute suunas, on detailplaneeringus määratud arhitektuurinõue, mille järgi võib hoone korruselisus Luite ja Veerenni tänava poolses osas olla kuni 3 korrust ning 4. korruse pind võib moodustada kuni 65% 3. korruse pinnast;

- Kesklinnas asuv madala kasutusintensiivsusega ja heakorrastamata, kuid väga hästi juurdepääsetav ala on avalikes huvides otstarbekas võimalikult ruttu sihtotstarbeliselt kasutusse võtta. Planeeritud maa-ala kasutuselevõtmine ja heakorrastamine suurendab tunduvalt piirkonna turvalisust ja kontrolli alaga külgneva avalikult kasutatava linnaruumi üle;

- Luite tn 1 kinnistul paiknevate hoonete ja kavandatud ärihoone vahelisele alale on planeeritud kompaktse kujuga kõrghaljastatav puhvertsoon;

- jalakäijate liiklemisohutuse ja -mugavuse parandamiseks on Veerenni tänava äärde planeeritud kõnnitee;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud ala avaliku kasutamise tagamiseks on vastav leping sõlmitud. Veerenni tn 50 kinnistu kasutamist on kitsendatud isikliku kasutusõigusega Tallinna linna kasuks detailplaneeringus planeeritud kõnnitee ulatuses kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,33 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Veerenni tn 50 kinnistu detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Veerenni tn 50 kinnistu elamumaa sihtotstarve ärimaaks, määrata ehitusõigus Veerenni tn 50 kinnistule ühe kuni 4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, määrata ehitusõigus Veerenni tn 50 kinnistul oleva 2-korruselise üksikelamu rekonstrueerimiseks ärihooneks hoone suurust muutmata ning määrata krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kõnnitee), parklate, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 22. augustil 2016 sõlmitud lepingule nr TKA85 ja sellele lisatud skeemile.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist. Ühtlasi tuleb järgida detailplaneeringu kehtestamisel seatud lisatingimust ehituslubade menetlemisel.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri