Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita tee 26a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1015
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1015-k

Pirita tee 26a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Pirita tee ääres näituseväljakute ala vahetus läheduses. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordiasutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- hoone kõrgus on määratud nii, et hoone ei varjaks vaateid Pirita teelt kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 25 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pirita tee 26e kinnistul asuvale endisele kohvikule „Tuljak“;

- Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ei ole hooneid kavandatud;

- kultuuri- ja haridusministri 19. juuli 1995 määruse nr 19/2 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ lisaga 2 kunstimälestiseks tunnistatud A. Starkopfi skulptuur „Istuv karu“ Pirita tee 26a kinnistul on ette nähtud jätta senisesse asukohta;

- krundi lõunaosas olev haljasala on ette nähtud säilitada;

- detailplaneeringus on hoonete ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks määratud radoonitõrje meetmed ja meetmed mürast tingitud häiringute leevendamiseks siseruumides. Nende järgimisel tagatakse hoonetes tervislik sisekliima;

- transpordimaa sihtotstarbega krunt on määratud avalikuks kasutamiseks, kuna see on osa Pirita tee ja Maarjamäe paekalda vahelisele alale kavandatavast avalikult kasutatavast tänavavõrgust;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud ala avaliku kasutamise tagamiseks on vastav leping sõlmitud.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,54 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pirita tee 26a kinnistu detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö. Detailplaneering on koostatud eesmärgil jagada Pirita tee 26a kinnistu ärimaa sihtotstarbega krundiks ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (kunstigalerii või muu kultuuri, spordi, tervishoiu, hariduse või vaba aja veetmisega seotud hoone) ehitamiseks ning olemasoleva paviljoni rekonstrueerimiseks ja varikatuse ehitamiseks ning määrata kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kõnnitee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 16. novembril 2016 sõlmitud halduslepingule nr TKA186 ja sellele lisatud skeemile.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri