Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee 107 // Õismäe tee 1A // Õismäe tee 1B, Ehitajate tee 109 ja Ehitajate tee 109a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1014
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1014-k

Ehitajate tee 107 // Õismäe tee 1A // Õismäe tee 1B, Ehitajate tee 109 ja Ehitajate tee 109a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Haabersti linnaosas, Väike-Õismäe asumis, Õismäe tee ja Järveotsa tee vahelises kvartalis. Haabersti linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud ala keskuse alale, mis on linnaosa tõmbekeskust tähistav ala, kus on tihedalt põimunud korruselamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, kultuuri- ja spordiasutused jmt. Hoonete tänavapoolsete osade esimestele korrustele ei ole lubatud kavandada eluruume ja parkimist. Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt on planeeringualale lubatud maksimaalseks hoonete korruselisuseks 9 ja maksimaalseks hoonestustiheduseks on 2. Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga;

- detailplaneeringus kavandatu elluviimisel korrastub linnaruum ja suureneb töökohtade arv piirkonnas. Sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri hea kättesaadavuse tõttu võib piirkonna hoonestust tihendada. See vastab säästva arengu põhimõtetele;

- arvestades planeeringuala asukohta ühistranspordi liinidega hästi varustatud Ehitajate tee ja Õismäe tee lähedal ning rekreatsioonialade olemasolu lähialal (Tallinna Loomaaed, Väike-Õismäe tiiki ümbritsev pargiala, olemasolev kergliiklusteede võrgustik jms), on ala sobiv korteritega ärihoonete ehitamiseks.  Mitmefunktsiooniliste hoonete kavandamisega kaasneb positiivne mõju avalikule tänavaruumile, kuna suureneb inimeste ööpäevaringne kohalolek, mis omakorda tagab kontrolli hooneid ümbritseva ala üle ning ennetab kuritegevuse ohtu;

-  planeeritud hoonete kõrgemad so 7-korruselised hooneosad on paigutatud risti Ehitajate teega, et tagada avaramad vaated olemasolevate korterelamute akendest, paremad valgustingimused avalikult kasutatavatel kergliiklusaladel ning mitmekesisema ja kvaliteetsema linnaruumi;

- piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks nähakse ette planeeritavate äri- ja eluhoonete  ning äri- ja sotsiaalhoonete vahele avalikult kasutatav kergliiklusala, mis valgustatakse ning haljastatakse. Samuti on ette nähtud uute kõnniteede ja tänavaületuskohtade väljaehitamine eesmärgiga muuta planeeritud alal jalakäijate liiklemine ohutumaks ja mugavamaks. Lähiala elanike tarbeks on säilitatud võimalikult palju olemasolevaid avalikult kasutatavaid parkimiskohti;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastavad lepingud sõlmitud.

1. Kehtestada Ehitajate tee 107 // Õismäe tee 1A // Õismäe tee 1B, Ehitajate tee 109 ja Ehitajate tee 109a kinnistute ning lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06389. Detailplaneeringus on ette nähtud moodustada Haabersti linnaosas 4,87 ha suurusel planeeringualal kaks 60% ärimaa ja 40% elamumaa, üks ühiskondlike ehitiste maa, üks äri- ja/või transpordimaa ja kaks ärimaa ja/või ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti. Äri- ja elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus mõlemale krundile ühe kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elu- ja ärihoone, ärimaa ja/või transpordimaa sihtotstarbega krundile ühe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hoone, ärimaa ja/või ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kruntidele mõlemale krundile ühe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja/või ühiskondliku hoone ehitamiseks. Moodustataval ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega  krundil asuv hoone säilib olemasolevas suuruses. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Nurmenuku Kaubanduskeskuse OÜ (praegu NNKK OÜ) ja Nurmenuku Kinnisvara OÜ võtsid 10. veebruaril 2014 sõlmitud lepinguga nr 3-7/231 kohustuse tagada detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja jalgteede) ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri