Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1013
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1013-k

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10, § 128 lg 1 ja § 129 lg 1 p-de 1, 2 ja lg 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlustest

1. Lõpetada järgmiste detailplaneeringute menetlus Kristiine linnaosas:

1.1 Endla tn 65 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistule rajada kuni 4-korruseline ärihoone;

1.2 Kaarna tn 49 (praegu Mänsaku tn 5) kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistu jagamine kaheks väikeelamu krundiks seoses uue väikeelamu rajamise sooviga ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

1.3 Linnu tee 31 // Nõmme tee 72 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaast 70% elamu- ja 30% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise äripindadega korterelamu rajamiseks;

1.4 Linnu tee 50 // Tüve tn 41 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistu jagamine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks;

1.5 Marja tn 4d kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli Marja tn 4d maa-alal krundi moodustamine ja krundile ehitusõiguse ulatuse määramine uue laborihoone ehitamiseks ja olemasoleva hoonestuse korrastamiseks;

1.6 Pardi tn 25 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning kruntide kasutamise tingimuste ja ehitusõiguse määramine kahe kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks;

1.7 Seebi tn 22 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistu jagamine ja uutele kruntidele korterelamute rajamine;

1.8 Tihase tn 33a/Vuti tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille eesmärk oli krundiga külgneva hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamine, seoses sellega Tihase tn 33a/Vuti tn 2 krundiga külgneval maa-alal uute kruntide moodustamine sooviga liita neist üks Tihase tn 33a/Vuti tn 2 krundiga ning kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

1.9 Välja tn 22 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% elamumaast 50% äri- ja 50% elamumaaks ning ehitusõiguse määramine 2 korruselise elu- ja ärihoone rajamiseks.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2014 korraldus nr 647-k „Endla tn 65 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2002 korraldus nr 2963-k „Kristiine linnaosas asuva Kaarna tn 49 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.3 Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2010 korraldus nr 753-k „Linnu tee 31 // Nõmme tee 72 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“;

2.4 Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2015 korraldus nr 168-k „Linnu tee 50 // Tüve tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“;

2.5 Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 2002 korraldus nr 3028-k „Kristiine linnaosas asuva Marja tn 4D krundi detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.6 Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2011 korraldus nr 2042-k „Pardi tn 25 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas“;

2.7 Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 korraldus nr 2868-k „Seebi tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.8 Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2002 korraldus nr 3200-k „Kristiine linnaosas asuva Tihase tn 33A/Vuti tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.9 Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2010 korraldus nr 1323-k „Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Endla tn 65, Kaarna tn 49, Linnu tee 31 // Nõmme tee 72, Linnu tee 50 // Tüve tn 41, Marja tn 4d, Pardi tn 25, Seebi tn 22, Tihase tn 33a/ Vuti tn 2 ja Välja tn 22 kinnistute omanikele ning Osaühingule Broxon, Osaühingule Z-PROJEKT, Osaühingule Arhigramm, P. Vahesaarele, K. Kullile ja Maa-ametile. Lisaks tuleb teavitada halduslepingute lõppemisest osapooli Osaühingut Arhitektuuristuudio Paavo Kais ning K-Projekt Aktsiaseltsi.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri