Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 otsus number 96
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

14. juuni 2018 nr 96

Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas

Planeerimisseaduse § 134, § 135 lg 1, § 142 lg-te 1 ja 2 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2017 korraldusest nr 329-k „Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas

1. Võtta vastu Lasnamäe linnaosas asuva 1,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Punane tn 48a kinnistu detailplaneering, Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2017-0068. Detailplaneering on koostatud eesmärgil jagada ärimaa sihtotstarbega Punane tn 48a kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus moodustatavale ühiskondlike ehitiste ja elamumaa sihtotstarbega krundile ühe kuni 3-korruselise sotsiaal- ja päevakeskuse hoone ehitamiseks ning moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile olemasoleva 1-korruselise kaubandus- ja büroohoone järgi. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja esitatud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohane tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalotstarbega ettevõtlusala juhtotstarve planeeritava ala ulatuses korterelamute kõrvalotstarbega ettevõtlusalaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018
otsuse nr 96
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas“ juurde

Otsusega võetakse vastu Lasnamäe linnaosas asuva 1,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Punane tn 48a kinnistu detailplaneering, Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2017-0068. Detailplaneering on koostatud eesmärgil jagada ärimaa sihtotstarbega Punane tn 48a kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus moodustatavale ühiskondlike ehitiste ja elamumaa sihtotstarbega krundile ühe kuni 3-korruselise sotsiaal- ja päevakeskuse hoone ehitamiseks ning moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile olemasoleva 1-korruselise kaubandus- ja büroohoone järgi. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja esitatud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohane tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalotstarbega ettevõtlusala juhtotstarve planeeritava ala ulatuses korterelamute kõrvalotstarbega ettevõtlusalaks.

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Punase tänava, Plasti tänava, J. Smuuli tee ja Peterburi tee vahelisel alal. Planeeritava ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne piirkond, kus paikneb nii elamu-, äri-, tootmis- kui ka sotsiaalmaad. Piirkonnal on hea ühistranspordiühendus kesklinna ja Lasnamäe teiste elamupiirkondadega.

Planeeritud maa-alale jääb ärimaa sihtotstarbega Punane tn 48a kinnistu, mis kuulub Tallinna linnale. Kinnistu on Tallinna Ettevõtlusameti valitsemisel.

Kinnistul asub kaubandus- ja büroohoone, kus lisaks turule töötab praegu linnapood LIPO ja osad ruumid on renditud Tallinna Toidupangale.  

Kinnistu kasutamist on kitsendatud reaalservituudiga Punane tn 50 ja 52 kinnisasja kasuks, vastav märge on kantud kinnistusraamatusse.

Juurdepääs kinnistule on Punaselt tänavalt.

2. Lasnamäe elamualade üldplaneering ja Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmise põhjendused

Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritavale alale ette nähtud tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalotstarbega ettevõtlusala juhtotstarve. Alal võivad paikneda vaba aja veetmise, kaubandus-, äri-, teenindus-, büroo- ja toitlustusettevõtted ja asutused, parklad, haljasalad, rekreatsioonialad, kõrvalotstarbena keskkonda mittehäiriv (väike)tootmine ja laondus.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohane tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalotstarbega ettevõtlusala juhtotstarve planeeritava maa-ala ulatuses korterelamuala kõrvalotstarbega ettevõtlusalaks (B Ek). Seega võivad alal keskkonda mittehäiriva (väike)tootmise ja laondusettevõtete asemel paikneda kaubandus-, äri-, teenindus-, toitlustus- ja büroohooned, vaba aja veetmisega seonduvad ettevõtted, parklad, haljasalad, rekreatsioonialad ning kõrvalotstarbena kolme või enama korrusega, ühise sissepääsu ja trepikojaga korruselamud.

Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine; üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringukohustuslike alade ja juhtude muutmine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamisel arvestati ala juhtotstarbe määramisel olemasoleva olukorraga. Lasnamäe linnaosa on viimastel aastatel olnud pidevas arengus, mille tulemusel on linnaehituslik olukord muutunud. Arvestades asjaolu, et tegemist on linnale kuuluva kinnistuga, mille paiknemine väljakujunenud elamupiirkonna läheduses, kuid siiski teataval määral eraldatud asukohas, üldplaneeringus kavandatud haljasala kõrval, on sotsiaalkeskuse rajamiseks sobilik, on üldplaneeringu muutmine põhjendatud.

Korterelamute ala kõrvalotstarbe määramisega on võimalik kuni 3-korruselise sotsiaal- ja päevakeskuse (eluruumide ning päevakeskuse ja abivajajate toitlustamise ruumide) ehitamine.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringuga jagatakse Punane tn 48a kinnistu kaheks krundiks: ärimaa sihtotstarbega krundiks positsioon (edaspidi ka pos) 1 ning ühiskondlike ehitiste ja elamumaa sihtotstarbega krundiks (pos 2).

Krundi positsioon 1 kavandatud sihtotstarve on ärimaa. Juurdepääs krundile on Punaselt tänavalt. Krundile on määratud ehitusõigus olemasoleva 1-korruselise kaubandus- ja büroohoone järgi arvestusega, et ka lahtised katusealused osad võib kinni ehitada.

Krundi positsioon 2 sihtotstarbeks määratakse 50% ühiskondlike ehitiste ja 50% elamumaa. Krundile on planeeritud ehitada kuni 3-korruseline sotsiaal- ja päevakeskuse hoone. Krundi põhjapoolsele osale on planeeritud parkla ning lõunapoolsele osale haljasala koos sotsiaal- ja päevakeskuse elanike puhke- ja mängualaga, mis jääb üldplaneeringuga planeeritud haljasala kõrvale. Juurdepääs krundile on Punaselt tänavalt krundi pos 1 kaudu.

Parkimislahendus on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Krundile positsioon 1 on rajatud 70 parkimiskohaga parkimisala, mis asub turuhoonest edela ja loode poole. Krundile positsioon 2 on kavandatud parkla 21 parkimiskohaga. Kokku on planeeringuga ette nähtud parkimiskohtade arv krundil 91. Parkimiskohtade arv täpsustatakse planeeritava hoone projekteerimisel.

Planeeringu koostamise käigus ei ole teostatud dendroloogilist hinnangut. Planeeringualale rajatud haljastus säilitatakse. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ ei ole vaja raieks luba taotleda alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule.

Planeeritud hoonete projekteerimisel arvestada Eesti standardit EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded“. Alates 1. veebruarist 2017 hinnatakse välismüra taset atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ järgi. Planeeringuga külgnevate äri- ja tootmismaade juurdepääsud on planeeringualast eemal ning seetõttu on tekitatav müra planeeringualale minimaalne. Suurtootmist planeeringuala lähiümbruses ei toimu. Planeeringualast lõunasse jääb korrastamata haljasala, mis on ka üldplaneeringuga ette nähtud haljasalaks.

Radoonitõrjekeskus OÜ on koostanud uuringu „Punane tn 48a, Tallinnas radoonitaseme määramine ning radooniohtlikkuse hinnang pinnasest“. Uuringu järgi on ala normaalse radooniriskiga piirkonnas, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridesse.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 12. septembril 2016 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Detailplaneeringut koostab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel Skepast&Puhkim OÜ 8. juunil 2017 sõlmitud lepingu nr 3-6/103 alusel.

Detailplaneeringu koostamine algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2017 korraldusega nr 329-k „Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“. Detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgil jagada ärimaa sihtotstarbega Punane tn 48a kinnistu kaheks krundiks ning moodustatavale ühiskondlike ehitiste ja elamumaa sihtotstarbega krundile määrata ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise sotsiaal- ja päevakeskuse ehitamiseks. Ärimaa sihtotstarbega krundile määrata ehitusõigus olemasoleva turuhalli järgi. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk määrata üldised maakasutustingimused ja esitada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 4. märtsil 2017 ja ajalehes Pealinn 6. märtsil 2017.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda Tallinna planeeringute registris ja 12. juulist kuni 10. augustini 2017 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 15. augustil 2017. Vastavasisuline teade ilmus ajalehes Pealinn 19. juunil 2017 ja ajalehes Postimees 27. juunil 2017. Arutelul osalesid Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindaja, Skepast&Puhkim OÜ projekteerija ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja.

Detailplaneeringu eskiisi kohta ei esitatud kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid.

Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2017 korraldusest nr 329-k „Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas“ ja detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

Detailplaneeringu algatamise korralduses olevaid lähteseisukohti ja lisanõudeid on arvestatud.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 punktides 10 ja 12 nimetatud asutustega ning Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikute ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi planeeringulahendus puudutas, ning arvamust on küsitud Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lõikes 3 loetletud isikutelt.

Detailplaneeringu koostamise algatamisest on teavitatud naaberkinnistuid omavaid ettevõtteid OSAÜHING PRANKO, Osaühing Hexanor, EESTI R.E.I. OÜ, Aktsiaselts ABT ja AKTSIASELTS KATEKS SISUSTUS.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Päästeameti Põhja päästekeskus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Ettevõtlusamet ja Tallinna Turud kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastasid detailplaneeringu pärast esitatud märkuste täitmist.

Tallinna Linnavaraamet palus detailplaneeringu materjalidele lisada kinnistu valitseja ning Sotsiaal- ja Tervishoiuameti seisukohad teeservituudi seadmise tingimuste kohta jalgsi juurdepääsuks krundile pos 1 ja sõidukitega juurdepääsuks krundile pos 2. Tallinna Linnavaraameti märkusi on arvestatud.

Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS, AS Utilitas Tallinn ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 21. novembril 2017 kirjaga nr 3-2/103-3 detailplaneeringu Harju Maavalitsusele täiendava koostöö vajaduse määramiseks. Harju Maavalitsus määras 8. detsembri 2017 kirjaga nr 12-4/3225 tingimuse kooskõlastada planeering Päästeameti Põhja päästekeskusega ning palus edasises menetluses arvestada Terviseameti Põhja talituse 27. jaanuari 2017 kirjas nr 9.3-4/328 ja Keskkonnaameti Põhja regiooni 7. veebruari 2017 kirjas nr 6-5/17/1099-2 esitatud märkusi. Detailplaneeringu koostamisel on tehtud täiendavat koostööd Päästeameti Põhja Päästekeskusega, kes on ka planeeringu kooskõlastanud. Samuti on tehtud täiendavalt koostööd Terviseametiga, kes on detailplaneeringu kooskõlastanud märkustega. Terviseameti esitatud märkusi on arvestatud.

Planeerimisseaduse § 135 lõike 6 kohaselt tuleb Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teatada tähtkirjaga detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht hiljemalt 14 päeva enne detailplaneeringu avaliku väljapaneku algust Plasti tn 8, Plasti tn 10, Punane tn 42, Punane tn 48, Punane tn 50, Punane tn 52 ja Punane tn 54 kinnistute omanikele.

Planeerimisseaduse § 142 lg 2 kohaselt rakendatakse üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud menetlust. Tulenevalt planeerimisseaduse § 86 lõikest 1 teeb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse Tallinna Linnavolikogu.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna Linnavolikogu poolt korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeerimisseaduse § 87 lg 3 kohaselt kestab üldplaneeringu avalik väljapanek vähemalt 30 päeva.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees