Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 otsus number 95
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

14. juuni 2018 nr 95

Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Uuslinna asumis Valge tänava, Uuslinna tänava ja Laagna tee vahelises kvartalis. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve on avalikult kasutatavate- ja sotsiaalobjektide ala. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alast korterelamute alaks, kus võivad paikneda kolme või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, äri, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parkimisalad, rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms;

- Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas planeeritud maa-alal on linnaehituslikult põhjendatud, sest kontaktvööndisse jäävad peamiselt elamu- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid. Valge tänava ääres asuvad valdavalt nõukogude ajal ehitatud kuni 4-korruselised korrapäraselt paiknevad korterelamud. Üldplaneeringu koostamisel lähtuti avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade määramisel peale linnaehituslike vajaduste ka kinnistute senisest maakasutusest, kehtivatest või koostamisel olnud detailplaneeringutest ja kinnistute kuulumisest avalik-õiguslikule ettevõttele, linnale või riigile. Linnaehituslikust seisukohast ei ole vaja säilitada nimetatud alasid avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide aladena, kuna selliseid alasid on linnaosas paremas linnaehituslikus situatsioonis piisavalt;

- Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega nr 1231-k kehtestatud „Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringus“ nähti ette Valge tn 10 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse parkimiskorrusega õppe- ja koolituskeskuse ning ühiselamu hoone rajamiseks. Detailplaneeringu muutmise vajaduse tingis asjaolu, et Valge tn 10 kinnistu osutus oma paiknemise tõttu endisele omanikule, Tallinna Ülikoolile, mittevajalikuks;

- kahe 4 maapealse korrusega korterelamu kavandamisel on arvestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringus korterelamute alale määratud tingimustega. Planeeritud ala kavandatud hoonestustihedus vastab piirkonna uusarenduste hoonestustihedusele;

- uushoonestuse kavandamisel on järgitud põhimõtet jätkata perimetraalset hoonestuslaadi, Valge tänava ehitusjoon on määratud naaberhoonetega ühele joonele;

- olemasoleva elamuala tihendamine aitab vähendada valglinnastumist;

- kavandatud hoonestus arvestab Tallinna liitsihi ülemise tuletorni töösektori kõrguspiirangu absoluutkõrgusega 57 m;

- hoonestusalale jääv II väärtusklassi hinnatud harilik tamm istutatakse ümber krundi piires teise asukohta.

1. Kehtestada Lasnamäe linnaosas asuva 1,15 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Valge tn 10 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 14131. Detailplaneeringus on ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Valge tn 10 kinnistust kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine mõlemale krundile ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on ühele krundile ette nähtud ühe alajaama ehitamine.

2. Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud maa-ala piires 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alast korterelamute alaks.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kõnnitee), välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 6. septembril 2017 sõlmitud lepingule nr TKA182.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist. Ühtlasi tuleb järgida detailplaneeringu kehtestamisel seatud lisatingimust ehituslubade menetlemisel.

5. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega nr 1231-k kehtestatud „Valge tn 10 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018
otsuse nr 95
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Lasnamäe linnaosas asuva 1,15 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Valge tn 10 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14131. Detailplaneeringus on ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Valge tn 10 kinnistust kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine mõlemale krundile ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks on ühele krundile ette nähtud ühe alajaama ehitamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Uuslinna asumis Valge tänava, Uuslinna tänava ja Laagna tee vahelises kvartalis. Kontaktvööndisse jäävad peamiselt elamu- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid, millest osadel on täiendavaks sihtotstarbeks ärimaa. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt on käsitletav kvartal perspektiivselt peamiselt korterelamute ala. Valge tänava ääres asuvad valdavalt nõukogude ajal ehitatud kuni 4-korruselised korrapäraselt paiknevad korterelamud. Ühiskondlikest hoonetest asub kvartalis Lasnamäe Mehhaanikakool ja planeeritaval kinnistul Valge tn 10 asuv endine Tallinna Ülikooli hoone.

Planeeritud alal asub ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega Valge tn 10 kinnistu, mille omanik on Aktsiaselts Harju KEK. Kinnistul paiknevad ehitisregistrisse kantud koolimaja ning laohoone. Planeeritav kinnistu on varustatud tehnovõrkudega.

Planeeritud maa-ala paikneb tervikuna Tallinna liitsihi ülemise tuletorni töösektoris, kus ehitiste kõrgus ei tohi ületada absoluutkõrgust 57 m, ja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI B-kategooria suurõnnetuste ohualas.

Kinnistul kasvab kaks II väärtusklassi puud. Ülejäänud puud jäävad III ja IV väärtusklassi. Arvuliselt registreeriti haljastuslikke objekte alal kokku 78.

Lisaks jäävad osaliselt planeeritud alale Tallinna linnale kuuluvad transpordimaa sihtotstarbega Valge tänav T1 ja Valge tänav T4 kinnistud ning üldkasutatava maa sihtotstarbega Valge tn 12b kinnistu.

Juurdepääs planeeritud alale on Valge tänavalt.

2. Lasnamäe elamualade üldplaneering ja Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmise põhjendused

Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala maakasutuse juhtotstarve avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide ala, kus võivad paikneda lastehoiu-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, operatiivteenuste-, sakraal-, teadus-, kultuuri- või spordiasutused, vaba aja veetmisega seonduvad asutused ja parklad ning rekreatsioonialad.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Lasnamäe elamualade üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alast korterelamute alaks, kus võivad paikneda kolme või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, äri, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parkimisalad, rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms. Lasnamäe elamualade üldplaneeringus on juhtotstarve määratud olemasoleva hoonestuse alusel.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsusele nr 90 „Tallinna üldplaneeringute ülevaatamise aruande kinnitamine ning informatsioon üld- ja teemaplaneeringute muutmisettepanekutest“ on üldplaneeringute ülevaatamisel selgunud vajadus kaaluda üksikutel juhtudel linnaosade üldplaneeringute muutmist üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute koostamisega. Avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide ala (A) maakasutuse juhtotstarbe muutmine on põhjendatud juhul, kui avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide ala on kaotanud senise funktsionaalsuse ning kohas, kus linnaehituslikust seisukohast ja avalikust huvist lähtuvalt ei ole avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide ala säilitamine ja reserveerimine tulevikuks vajalik. Üldplaneeringu koostamisel lähtuti avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade määramisel peale linnaehituslike vajaduste ka kinnistute senisest maakasutusest, kehtivatest või koostamisel olnud detailplaneeringutest ja kinnistute kuulumisest avalik-õiguslikule ettevõttele, linnale või riigile. Linnaehituslikust seisukohast ei ole vaja säilitada nimetatud alasid avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide aladena, kuna selliseid alasid on linnaosas paremas linnaehituslikus situatsioonis piisavalt.

Valge tn 10 kinnistu puhul on tegemist eespool kirjeldatud juhusega. Varem Tallinna Ülikoolile kuulunud maa (mis oli reserveeritud ühiselamu ehitamiseks vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega nr 1231-k kehtestatud „Valge tn 10 detailplaneeringule“) osas on loobutud detailplaneeringu elluviimisest ja on kadunud vajadus arendada õppeasutusi antud piirkonnas. Korterelamute kavandamiseks on asukoht sobiv järgmistel põhjustel:

- asub peamiselt korterelamute juhtotstarbega piirkonnas;

- kvartal on suhteliselt hõredalt asustatud, arendamispotentsiaaliga aladel on kehtestatud või algatatud detailplaneeringud eesmärgiga rajada korterelamuid ja ärihooneid;

- kaasaegsed korterelamud muudavad piirkonna atraktiivsemaks.

Arvestades eeltoodut on antud asukohas Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas linnaehituslikult põhjendatud.

Üldplaneeringu kohaselt tuleb antud alal järgida olemasolevat tihedust elamumaal. Planeeritud ala kavandatud hoonestustihedus 0,97 vastab piirkonna uusarenduste hoonestustihedusele.

Maa-alal kehtib hoonetele kõrguse piirang 57 m (absoluutkõrgus).

Detailplaneeringus on arvestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringus korterelamute alale määratud tingimustega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeringualal kehtib Tallinna Linnavalitsuse 1. juulil 2009 korraldusega nr 1231-k kehtestatud „Valge tn 10 kinnistu detailplaneering“, millega nähti ette Valge tn 10 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse parkimiskorrusega õppe- ja koolituskeskuse ning ühiselamu hoone rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringuga kavandatud moodustada Valge tn 10 kinnistust üks tootmismaa sihtotstarbega krunt ning määratud kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringut ei ole ellu viidud.

Kehtiva detailplaneeringu muutmise vajaduse tingis asjaolu, et Tallinna Ülikoolil on praeguseks välja kujunenud oma õppelinnak Narva mnt ja Uus Sadama tn vahelisel alal, kus soovitakse edaspidi õppetegevuse koondamist jätkata. Valge tn 10 kinnistu on oma paiknemise tõttu osutunud ülikoolile mittevajalikuks. Pärast detailplaneeringu algatamist kinnistu võõrandati.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lõige 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Valge tn 10 detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega nr 1231-k kehtestatud „Valge tn 10 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringulahendusega kavandatakse Valge tänava äärsele alale sobiv funktsioon ja ümbritseva piirkonnaga kooskõlas olev hoonestus. Uushoonestuse kavandamisel on järgitud põhimõtet jätkata perimetraalset hoonestuslaadi, Valge tänava ehitusjoon on määratud naaberhoonetega ühele joonele. Detailplaneeringus on kavandatud jagada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Valge tn 10 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata mõlemale krundile ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ja ühele krundile täiendavalt alajaama ehitamiseks. Hoonetevahelisele alale on kavandatud elanike ühine õueala.

Korterelamute kõrgus maapinnast võib olla kuni 15,5 m. Kavandatud hoonestustihedus on 0,97 ning ala planeeritud haljastusprotsent on 43%.

Planeeringualale tagatakse juurdepääs Valgelt tänavalt avaliku kasutusega Valge tn 12b kinnistu kaudu.

Ala hoonestamisel säilitatakse maksimaalselt olemasolevat väärtuslikku kõrghaljastust. Olemasolevat haljastust täiendatakse uushaljastusega. Hoonestusalale jääv II väärtusklassi hinnatud harilik tamm istutatakse ümber krundi piires teise asukohta. Dendroloog K. Kõllamaa koostas haljastusliku hinnangu. Detailplaneeringus kavandatud ehitusõiguse elluviimiseks on vajalik likvideerida planeeringualalt 27 puud, põõsast ja põõsagruppi millest 10 on III väärtusklassi, 10 on IV väärtusklassi ning 7 on V väärtusklassi objektid. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt on asendusistutuse vajadus 336 haljastuse ühikut. V väärtusklassi puid ja viljapuid ei pea arvestama asendusistutuse arvutamisel. Arvutustega saadud haljastuse ühikute arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa andmist.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ peab vahevööndi normi kohaselt planeeringualal kokku ette nägema vähemalt 80 parkimiskohta. Normikohane parkimiskohtade arv on kruntidel tagatud, parkimiskohti on planeeritud maa-alal kokku 84.

Radooniohu vältimiseks on detailplaneeringus hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks määratud nõue enne ehitusprojekti koostamist teha radooniuuringud ning lähtudes selle tulemustest rakendada Eesti standardis EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ toodud nõudeid.

OÜ FASSAADIPROJEKT analüüsis insolatsioonitingimusi - planeeringuga kavandatud hoone mõju Valge tn 12 ja 12a korterite insolatsioonitingimustele. Valge tn 12 ja 12a elamute korterite insolatsioon säilib piisavas mahus. Detailplaneering on kooskõlas Eesti standardiga EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“.

Detailplaneeringule on lisatud arborist H. Hanso koostatud juhend hoonestusalale jääva II väärtusklassi hinnatud hariliku tamme ümberistutamiseks krundi piires teise asukohta.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud põhimõtteliselt. Lahendust täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegi Tallinna Ülikool 24. detsembril 2012 registreeritud avaldusega. Tallinna Ülikool esitas 24. septembril 2012 algatamisettepaneku, mille kohaselt sooviti muuta Valge tn 10 kinnistu sihtotstarvet, jagada kinnistu üheks 90% elamumaa ja 10% ärimaa krundiks ning üheks tootmismaa krundiks ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe kuni 5-korruselise äriruumidega korterelamu ning alajaama ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, FE Arhitektid OÜ ja Tallinna Ülikool sõlmisid 11. aprillil 2014 planeeringu koostamise õiguse üleandmise lepingu nr 3-6/68. Antud leping on lõpetatud 30. septembril 2017.

10. juunil 2014 muutus Valge tn 10 kinnistu omanik ja planeeringu koostaja. Uueks omanikuks ning huvitatud isikuks sai Aktsiaselts Harju KEK ning planeeringu koostajaks K-Projekt Aktsiaselts, kellega 28. septembril 2017 sõlmiti uus planeeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/145.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2014 korraldusega nr 932-k „Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas“ eesmärgil muuta Valge tn 10 kinnistu sihtotstarve, jagada kinnistu üheks 90% elamumaa ja 10% ärimaa krundiks ning üheks tootmismaa krundiks ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe kuni 4-korruselise äriruumidega korterelamu ning alajaama ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 14. juunil 2014. Kuna ajalehti Pealinn ja Lasnamäe Leht suveperioodil regulaarselt ei ilmu, siis neis teadet ei ilmunud. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 27. juunist 2014 kuni 18. juulini 2014 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 22. juulil 2014. Teade avaliku väljapaneku ja arutelu kohta ilmus ajalehes Postimees 26. juunil 2014.

Arutelul osalesid eskiislahenduse koostaja, detailplaneeringu koostaja, huvitatud isiku esindaja, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad ning T. Saimre Korteriühistust Valge tn 8a (praegu Tallinn, Valge tn 8a korteriühistu).

Detailplaneeringu eskiisi kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Uue eskiislahenduse tutvustamiseks korraldatud teise avaliku arutelu teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 3. juunil 2015 ja ajalehes Pealinn 8. juunil 2015.

Arutelul osalesid hoonete eskiislahenduse koostaja, detailplaneeringu koostaja, huvitatud isiku esindaja, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad ning esindajad VALGE 12a KORTERIÜHISTUST (praegu Tallinn, Valge tn 12a korteriühistu).

Detailplaneeringu eskiisi kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Võrreldes detailplaneeringu eskiislahendusega on detailplaneeringus muudetud koostamise eesmärki. Ühe 10% äri- ja 90% elamumaa sihtotstarbega krundi ja äripindadega korterelamu asemel on osutunud otstarbekaks kavandada kaks elamumaa sihtotstarbega krunti kokku kahe korterelamu ehitamiseks, lisatud on võimalus ehitada põhihoonetele maa-alused korrused ning alajaamale eraldi krunti ei moodustata.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusest nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“ ja Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2014 korraldusest nr 932-k „Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog K. Kõllamaa koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang ja OÜ FASSAADIPROJEKT koostatud naabermajade insolatsioonianalüüs.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korralduses määratud lisanõudeid detailplaneeringu koostamiseks on arvestatud, välja arvatud algatamise korralduse punkt 4.6, mis nägi ette II väärtusklassi hariliku tamme kasvutingimuste säilitamiseks kavandada hoonestusala minimaalselt 10 m kaugusele puu tüvest ning määrata puu lõunaküljes paikneva hooneosa kõrguseks kuni 3 korrust. Tingimuse täitmisest on loobutud koostöös Tallinna Keskkonnaametiga. II väärtusklassi tamm on ette nähtud ümber paigutada teise asukohta vastavalt arborist H. Hanso koostatud metoodikale, mis on lisatud detailplaneeringule. Puu ümberpaigutamise protsessi käigus selgitatakse puu juurestiku ulatus ja vajalik kaugus ehitatavast hoonest. Kuna puu nihutatakse uude asukohta, ei ole puu lõunaküljes paikneva hooneosa 3-korruseliseks kavandamine enam vajalik. Hoonestus on tervikuna kavandatud 4-korruselisena.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametid on detailplaneeringule seisukohad esitanud.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Päästeameti Põhja päästekeskus ja kinnistu omanik detailplaneeringule arvamust avaldades ja kooskõlastades märkuseid ei esitanud.

Tallinna Linnavaraamet märkis, et lahendus tuleb kooskõlastada Tallinna Kommunaalametiga ja Valge tn 12b kinnistu valitseja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega.

Veeteede Amet, Tallinna Keskkonnaamet, AS Tallinna Küte (kehtiv ärinimi AS Utilitas Tallinn), Elektrilevi OÜ, AS Eesti Gaas, Telia Eesti AS, AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusi esitamata, kuid määrasid nõuded ehitus- ja tööprojektide koostamiseks.

Esitatud tingimused on detailplaneeringus määratud nõuetena.

Veeteede Amet märkis, et täiendavalt on vaja tähelepanu pöörata sellele, et kinnistule ei rajataks tugeva valgusega merele paistvaid valgusteid, mis võivad segada laevadel Tallinna sihi kasutamist. Tingimused on detailplaneeringus määratud.

AS Tallinna Küte (kehtiv ärinimi AS Utilitas Tallinn) kooskõlastas detailplaneeringu soojavarustuse lahenduse kaugkütte baasil ja märkis, et nende soojusvõrgud võimaldavad lahendada kogu planeeringuala soojusvarustuse kaugkütte baasil. Planeeringuga on ette nähtud ka liitumine gaasivõrguga. Gaasiga liitumine antud piirkonnas on lubatud ainult tehnoloogiliseks otstarbeks. Gaasikütte planeerimine planeeringuala soojusvarustuse lahendamiseks ei ole nende hinnangul kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19. Kooskõlastamisel esitatud märkusega on arvestatud ning soojavarustus lahendatud kaugkütte baasil.

Tallinna Kommunaalameti ja Aktsiaseltsi Harju KEK vahel on 6. septembril 2017 sõlmitud haldusleping nr TKA182, mille kohaselt tagab huvitatud isik lepingu ja väljastatud ehituslubade alusel Tallinnas detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee), tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmisehitamise.

Planeerimisseaduse § 131 lõike 6 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise korraldaja detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud oma sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi.

Detailplaneeringu kehtestamisel määratakse kõrvaltingimuseks Tallinna linna õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 6. septembril 2017 sõlmitud halduslepingu nr TKA182 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Kuna detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitati detailplaneering kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 17 lg 3 p  2 alusel täiendava kooskõlastamise vajaduse määramiseks Harju maavanemale.

Harju maavanem juhtis tähelepanu, et keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ka enne 1. juulit 2015 kehtinud redaktsiooni kohaselt tuleb anda eelhinnang üldplaneeringut muutvale detailplaneeringule, ning palus kohalikul omavalitsusel kaaluda antud planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise vajadust. Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korral palus maavanem võtta vastu põhjendatud algatamata jätmise otsuse vastavalt seaduses sätestatud tingimustele.

Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2016 korraldusega nr 991-k „Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“, kuna detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus, nagu kahe 4-korruselise korterelamu ehitamine, ei oma eelhinnangu põhjal olulist keskkonnamõju.

Teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest ilmus ajalehes Postimees 22. juunil 2016.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2017 korraldusega nr 1794-k „Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas“.

Vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 25. novembril 2017 ja ajalehes Pealinn 4. detsembril 2017.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18. detsembrist 2017 kuni 19. jaanuarini 2018. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 8. detsembril 2017 ja ajalehes Pealinn 18. detsembril 2017.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud proteste ega tehtud täiendavaid ettepanekuid planeerimislahenduse kohta.

Detailplaneering esitati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 ning detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud planeerimisseaduse § 23 alusel Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks. Heakskiiduks esitatud detailplaneeringus oli arvestatud Harju Maavalitsuse 12. detsembri 2016 kirjas nr 6-7/4028 toodud märkustega ning vastavad täiendused olid planeeringusse sisse viidud. Rahandusministeerium nõustus kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lg 3 p 3 lähtudes kehtiva Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmisega.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Tallinn, Valge tn 8a korteriühistut (Valge tn 8a kinnistu omanike esindaja), Tallinn, Valge tn 8c korteriühistut (Valge tn 8c kinnistu omanike esindaja), Hooneühistut Lasnamäe 52C (Valge tn 10a kinnistu omanike esindaja), Tallinn, Valge tn 12 korteriühistut (Valge tn 12 kinnistu omanike esindaja) ja Tallinn, Valge tn 12a korteriühistut (Valge tn 12a kinnistu omanike esindaja).

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 alusel kehtestab volikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega. Kuna detailplaneeringu kehtestatava osa ulatuses muudetakse Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 otsusega nr 238 kehtestatud „Lasnamäe elamualade üldplaneeringut“, siis kuulub Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees