Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
"Tallinna arengukava 2021-2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 otsus number 88
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

14. juuni 2018 nr 88

„Tallinna arengukava 2021-2030“ koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ning § 372 lg-te 3 ja 4 alusel

1. Algatada „Tallinna arengukava 2021-2030“ koostamine, milles määratakse kindlaks Tallinna strateegilised eesmärgid kauges (üle kaheksa aasta), keskmises (kuni kaheksa aastat) ja lähemas (neli eelseisvat aastat) perspektiivis ning lahendused nende saavutamiseks. Vaadata arengukava koostamise käigus üle ja ajakohastada ka linna arengustrateegia „Tallinn 2030“.

2. Kehtestada „Tallinna arengukava 2021-2030“ koostamise lähteülesanne vastavalt lisale.

3. Tallinna Linnavalitsusel korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamine ja otsustada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine või algatamata jätmine.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantseleile ja Tallinna Keskkonnaametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018
otsuse nr 88
LISA

„Tallinna arengukava 2021-2030“ lähteülesanne

1. „Tallinna arengukava 2021-2030“ (edaspidi arengukava) koostamise eesmärk on määrata kindlaks, millised on Tallinna strateegilised eesmärgid kauges (üle kaheksa aasta), keskmises (kuni kaheksa aastat) ja lähemas (neli eelseisvat aastat) perspektiivis ning millised on lahendused nende saavutamiseks. Arvestades keskseid arengusuundi, nagu rahvastiku areng, majandusareng ja sotsiaal-kultuuriline areng, määratakse kindlaks arendustegevuse peamised eesmärgid, valdkondade panus eesmärkide saavutamisse, alaeesmärgid, tegevussuunad ja seireks vajalikud indikaatorid ehk väljund- või tulemusnäitajad. Arengukava tegevuskavas esitatakse eesmärkide saavutamiseks peamised tegevussuunad koos täitjate ja rahastamisallikatega nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Arengukavas ettenähtud eesmärke viiakse ellu linna rahaliste võimaluste kohaselt. Samuti vaadatakse üle ja ajakohastatakse linna arengustrateegia „Tallinn 2030“.

2. Arengukava koostamist korraldab Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistus. Valdkonnapõhise sisendi andmise eest vastutavad linnavalitsuse ametid vastavalt oma põhimäärustele. Arengukava koostatakse Tallinna Linnavolikogu kehtestatud lähteülesande järgi, arvestades linna arengudokumente ja seonduvaid uuringuid, linna majandus- ja sotsiaalvaldkondade prognoose, arengukava koostamise aegset olukorda ja linna rahalisi võimalusi.

3. Arengukava võtab vastu Tallinna Linnavolikogu.

4. Arengukava sisaldab vähemalt järgmist teavet:

4.1 arengudokumendi koostamise eesmärk koos põhjendusega ja arengudokumendis käsitletav ajavahemik;

4.2 lähteolukorra ja kesksete arengusuundade lühianalüüs;

4.3 soovitav olukord tulevikus ehk visioon, eesmärgid kauges, keskmises ja lähemas tulevikus;

4.4 tegevuskava, mis näeb ette peamised tegevussuunad eesmärkide saavutamiseks neljal eelseisval eelarveaastal. Esimene tegevuskava koostatakse perioodiks 2021-2024 koos prognoositud kulutuste, võimalike rahastamisallikate (linnaeelarve, sihttoetused, välisrahastus), täitjate ja eesmärgi täitmise indikaatoritega (lähte- ja sihttase);

4.5 tegevussuundade prioriteetsus - olenevalt rahaliste vahendite olemasolust võivad peamised tegevussuunad muutuda ning selleks tuleb kindlaks määrata prioriteedid (missuguseid tegevussuundi on vaja rahastada eelisjärjekorras);

4.6 peamised riskid arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisel ja riskide maandamise võimalused;

4.7 seire - kuidas seiratakse arengukava elluviimist ja hinnatakse eesmärkide saavutamist (esitatakse seiret võimaldavad indikaatorid koos lähte- ja sihttasemetega ning seireandmete allikad);

5. Arengukava koostatakse etappide kaupa alljärgnevalt.

5.1

Strateegiaüksuse ja selle juhtrühma ning nõuandva kogu moodustamine arengukava koostamiseks

mai-juuni 2018

5.2

Töörühma (strateegiaüksuse) ja juhtrühma koosolekud (lähteolukorra ülevaated, visiooni, strateegiliste ja valdkondlike eesmärkide, tegevussuundade, seiret võimaldavate indikaatorite jms arutelud)

2018-2019

5.3

Tallinna arengukava 2021-2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamine; linnavalitsuse korraldus keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks või algatamata jätmiseks

oktoober-november 2018

5.4

Uuringute ja analüüside vajaduse väljaselgitamine

juuni-september 2018

5.5

Kaasamiskava koostamine

mai-september 2018

5.6

Uuringute tegemine ja analüüside koostamine

juuni 2018 - märts 2019

5.7

Arengukava eelnõu kavandi koostamine, selleks vajalikud kaasamistegevused

mai 2018 - veebruar 2019

5.8

Arengukava eelnõu kavandi arutamine linna ametiasutuste ja huvirühmadega (avalike arutelude korraldamine)

märts-oktoober 2019

5.9

Lähtuvalt aruteludest ning uuringute ja analüüside tulemustest eelnõu kavandisse asjakohaste paranduste tegemine

jaanuar-november 2019

5.10

Arengukava eelnõu kooskõlastamine linnavalitsuse reglemendist lähtudes, arengukava eelnõu avalikustamine Tallinna veebilehel (vähemalt 14 päeva)

detsember 2019 - veebruar 2020

5.11

Kooskõlastamise ja avalikustamise käigus laekunud ettepanekute analüüs ja vajaduse korral arengukava täiendamine ning arengukava eelnõu lõplik vormistamine

veebruar-märts 2020

5.12

Arengukava eelnõu esitamine menetlemiseks ja kinnitamiseks linnavalitsuse ja linnavolikogu istungitele

aprill-mai 2020

6. Arengukava kehtib kuni uue arengukava vastuvõtmiseni.

7. Arengukava koostamisse kaasatakse:

7.1 Tallinna Linnakantselei ja linnavalitsuse ametite spetsialistid;

7.2 linnavalitsuse liikmed;

7.3 linnavolikogu liikmed;

7.4 linnaosade valitsuste esindajad;

7.5 linnaosakogude liikmed;

7.6 teised asjast huvitatud isikud (sh huvirühmade esindajad, linna elanikud).

8. Arengukava koostamiseks moodustatakse töörühm ja juhtrühm.

9. Arengukava avalikustatakse Tallinna veebilehel.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees