Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 183c/1, 183b/1 ja 183b/2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2018 korraldus number 907
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni

2018 nr

907-k

 

 

Kadaka tee 183c/1, 183b/1 ja 183b/2 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud „Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Mustamäe linnaosas Kadaka tee, Vinkli tänava, Mäealuse tänava ja Kadaka puiestee vahelises piirkonnas, Kadaka tee ääres. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt asub planeeritud ala Akadeemia kvartalis tootmis- ja/või ärifunktsiooniga arengualal (A-5), kus on vajalik tagada heakorrastatud haljasmaa osakaal vähemalt 10% kinnistu pindalast. Detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga;

- planeeringulahenduse elluviimiseks on planeeritud alal paiknev toitlustushoone „Kannu Kõrts“ ettenähtud lammutada ning kavandada uus äri- ja tootmishoone või ainult ärihoone. Planeeritud hoonele on kavandatud paindlik kasutusotstarve arvestades, et hoones võivad paikneda kaubandus- ja teenindusruumid, büroo- ja administratiivruumid ning 80% ulatuses võib hoone kasutusotstarve olla ka keskkonda mittehäiriv tootmine (nt kergetööstus);

- hoonestusala määramisel on arvestatud ümbritsevat keskkonda, olemasolevat kõrghaljastust ning ümbruskonnas olevat ja planeeritavat hoonestust ning toimivat liiklusskeemi, arvestades et säiliksid juurdepääsud naaberkinnistutele. Kadaka tee ääres ei ole ühtset tänavafronti välja kujunenud ja olemasolev hoone paikneb planeeritud krundi tagumises osas. Uus hoone on kavandatud sisuliselt samale kohale olemasoleva hoonega, selliselt paikneb parkla hoone ees ja tekib kompaktne haljasala, mis on liiklusest eraldatud;

- uue kaasaaegse äri- ja tootmiskeskonna või ärikeskkonna loomine ning sellele vastava taristu kavandamine korrastab ja väärtustab ümbritsevat linnaruumi;

- planeeritud ala haljaspinna osakaal krundi pinnast on 17%.

 

 

         

1. Kehtestada Mustamäe linnaosas 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kadaka tee 183c/1, 183b/1 ja 183b/2 kinnistute detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 15/14. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Kadaka tee 183c/1, 183b/1 ja 183b/2 kinnistud ümber kruntida ning moodustada üks äri- ja tootmismaa või ainult ärimaa sihtotstarbega krunt ning määrata krundile ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja tootmishoone või ainult ärihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (kõnnitee), haljastuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt 19. oktoobril 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA206.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa - Seletuskiri