Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 82f katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2018 korraldus number 896
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. juuni

2018 nr

896-k

Paldiski mnt 82f katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg-te 1, 2 ja 3, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ja § 6 p-de 1, 2, 5 ja p 13 alapunkti 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 14 lg-te 4 ja 5, § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2018 korraldusega nr 806-k kehtestatud „Paldiski mnt 82f kinnistu detailplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2018 korraldusega nr 488-k „Tänavanime määramine Haabersti linnaosas“ ning tulenevalt kinnistu omanike Rocca Elamud OÜ ja WestMark Holding OÜ 6. mail 2018 koostatud avaldusest

1. Määrata Haabersti linnaosas katastriüksuse Paldiski mnt 82f (katastritunnus 78406:601:6540, sihtotstarve elamumaa 95% ja transpordimaa 5%) jagamisel aadressid ja sihtotstarbed vastavalt Paldiski mnt 82f kinnistu detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Tulva tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.2 Tulva tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on sihtotstarve üldkasutatav maa 100%;

1.1.3 Paldiski mnt 82b // 82c // 82d, sihtotstarve on elamumaa 95% ja transpordimaa 5%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti katastri registriosakonnale, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Rocca Elamud OÜ-le ja WestMark Holding OÜ-le.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär