Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Talviku tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2018 korraldus number 852
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. juuni

2018 nr

852-k

Talviku tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 139 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas, Lilleküla asumis, Koskla ja Tulika tänava, Nõmme tee, Käbliku ja Talviku tänava vahelisel alal Talviku, Koskla ja Tulika tänava ristmiku ääres. Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt jääb planeeritud ala segahoonestusala juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada elamuid, nende naabrusse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Detailplaneering on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- tühjalt seisva kinnistu hoonestamisega kujundatakse loogiline jätk tänavaruumi arengule ning ühtlasi korrastatakse ja parendatakse linnapilti;

- arvestades planeeritud maa-ala asukohta, head ligipääsu ja ümbritsevat hoonestust, on äriruumidega korterelamu ehitamine siinsesse linnaruumi sobiv;

- polüfunktsionaalse keskkonna loomine, kus krundile on planeeritud nii elu- kui ärifunktsioon, on turvalisuse aspektist väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt;

- Rahandusministeerium on detailplaneeringu üle järelevalvet tehes märkinud, et kohalik omavalitsus on arvestanud planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu avaliku menetluse põhimõtetega ja lähtunud planeerimisseaduse §-s 126 detailplaneeringu sisule esitatud nõuetest. Rahandusministeerium on andnud heakskiidu Talviku tn 1 kinnistu detailplaneeringule.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Talviku tn 1 kinnistu detailplaneering, Guru Projekt OÜ töö nr DP-103-2015. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Talviku tn 1 kinnistu elamumaa sihtotstarve kuni 25% ulatuses ärimaaks ja vähemalt 75% ulatuses elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega võimalike äriruumidega korterelamu ning abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. OÜ VESKISILLA võttis 16. detsembril 2016 sõlmitud halduslepinguga nr TKA197 kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatava juurdepääsu- ja jalgtee ning üldkasutatava haljastuse ehitamise detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude väljaehitamise skeemil märgitud alal ja ulatuses.

3. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 2 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri