Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kantsi tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2018 korraldus number 851
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. juuni

2018 nr

851-k

Kantsi tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud „Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Kantsi tänava, Tõrviku tänava, Peterburi tee ja raudtee vahelisel maa-alal. Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud „Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud ettevõtlusala, tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalotstarbega - alal võivad paikneda kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, büroohooned ja asutused, vabaaja veetmisega seonduvad ettevõtted, kõrvalotstarbena tootmis-, logistika- ja laohooned, kui need ei avalda negatiivset mõju (lähiala) ettevõtluskeskkonnale. Detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga, sest kavandatud kuni 3-korruselised ärihooned või äripindadega tootmishooned on siinsesse piirkonda sobivad;

- kruntide hoonestamiseks on määratud piirkonnale iseloomulik ehitusõigus;

- planeeringulahendusega muutub jalakäijate liikumine mugavamaks ja paraneb sõidukite juurdepääsuvõimalus. Ehitusprojektide koostamisel peab arvestama jalgrataste parkimise vajadusega;

- linnaehituslikust aspektist võimaldab detailplaneeringus kavandatu elluviimine efektiivsemat maakasutust ja loob eeldused ala korrastamiseks;

- uute ärihoonete või äripindadega tootmishoonete rajamine loob võimaluse uute töökohtade tekkimiseks;

- detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

1. Kehtestada Lasnamäel asuva 2,20 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kantsi tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 2231/15. Detailplaneeringus nähakse ette kokku nelja vähemalt 50% äri- ja kuni 50% tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine kokku nelja 3 maapealse korrusega ärihoone või äriruumidega tootmishoone ehitamiseks ning kahe avalikult kasutatava transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning määratakse kruntide kasutamise tingimused. Lisaks jääb alale Tõivu tänav T6 kinnistu, mille piire ei muudeta.

2. Kantsi tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutuvad kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusega nr 724-k kehtestatud „Peterburi tee 48 kinnistu detailplaneering“, Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldusega nr 1516-k kehtestatud „Peterburi tee 50, 50a ja 50a/1 kruntide detailplaneering“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2004 korraldusega nr 442-k kehtestatud „Peterburi tee 46 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

3. Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 27. septembril 2017 sõlmitud halduslepinguga nr TKA156 tagatakse detailplaneeringukohase I etapi avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, tänavavalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine ja detailplaneeringus kavandatud ülejäänud avalikult kasutatavad teed ja tehnovõrgud ehitatakse II etapis kruntide positsioon 3 ja positsioon 4 hoonestamise käigus.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri