Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rannamõisa tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 1 ja 3-10 osas Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2018 korraldus number 850
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. juuni

2018 nr

850-k

Rannamõisa tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 1 ja 3-10 osas Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis Rannamõisa tee ääres. Olemasoleva tühermaa asemele on planeeritud ehitada uus, linnaehituslikult sobiv hoonestus.  Uute ärihoonete ja olemasolevate ridaelamute vahelisele alale uute väikeste korterelamute kavandamine soodustab üleminekut ärihoonestuselt  väikeelamualale;

- planeeritud maa-ala Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on Rannamõisa tee poolt määratud segahoonestusalaks, kus võivad paikneda korruselamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, keskkonda mittehäiriv väiketootmine, millel on linnalikku elukeskkonda teenindav funktsioon, kuid piirkond tervikuna ei moodusta linnaehituslikus mõttes tõmbekeskust.

Väiksem osa detailplaneeringu alast on väikeelamute ala. Alal võivad paikneda pereelamud, kaksik(paaris) elamud, ridaelamud, vaip ja aatriumelamud, ridaelamu tüüpi korterelamud, väikesed korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted. Väikeelamute alale detailplaneeringute koostamisel tuleb tagada sujuv üleminek (üleminekuala on vähemalt ühe keskmise pereelamu krundi laiune ala, mida võib hoonestada kuni kahekorruseliste hoonetega, kuid hoonestuses ei tohi piirnevate aladega tekkida suuri mahulisi kontraste) väikeelamute alalt pereelamute alale. Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga;

- arvestades maa-ala asukohta on detailplaneeringus kavandatud hoonestus linnaruumi mitmekesistav ja ümbruskonda sobiv, kuna muudab piirkonna heakorrastatuks ning turvalisemaks;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastavad lepingud sõlmitud.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 4,40 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rannamõisa tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14146, osaliselt 3,91 ha suuruse maa-ala, s.o kruntide positsioon 1 ja 3-10 osas. Detailplaneeringus on ette nähtud Rannamõisa tee 12a, 12b, 14, 14a ja 14b kinnistute piiride muutmise teel moodustada üks ärimaa, kaks elamumaa, üks transpordimaa või elamumaa ja viis transpordimaa sihtotstarbega krunti, määrata moodustatavale ärimaa krundile ehitusõigus kolme kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning mõlemale elamumaa krundile ehitusõigus kolme kuni 2 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks ning kavandada Pikaliiva tänava ja Rannamõisa tee vahelise ühendustee terviklik lahendus. Detailplaneeringus on määratud ka üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud „Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneering Haabersti linnaosas“ planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine tagatakse vastavalt 21. märtsil 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA194.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri