Tänavanime määramine ja leviala muutmine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 06.06.2018 korraldus number 843

Redaktsiooni kehtivus 06.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. juuni

2018 nr

843-k

Tänavanime määramine ja leviala muutmine Mustamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 111 lg 2 p 3, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Mustamäe teelt algavale ja üle Laki tänava paralleelselt A. H. Tammsaare teega kulgevale tänavale Karjavälja tänava nimi (tänava skeem lisas).

2. Muuta Mustamäe linnaosas Kadaka asumis paikneva Aiandi tänava leviala (tänava skeem lisas).

3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Aiandi tänava leviala muutmise ja Karjavälja tänava skeem