Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 31.05.2018 määrus number 11 [RT IV, 12.06.2018, 8]
Jõustumine:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2019 - ... [RT IV, 20.06.2019, 25]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 13.06.2019 nr 15 [RT IV, 20.06.2019, 9 - jõust. 23.06.2019]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  31. mai 2018 nr 11

Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 1 lõigete 8 ja 81 alusel.

§ 1.  Üldsätted

Määrusega kehtestatakse:

1) sõidukijuhi teenindajakaardile (edaspidi teenindajakaart) esitatavad nõuded;

2) teenindajakaardi taotlejale ja omajale esitatavad nõuded;

3) teenindajakaardi andmise, andmisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise tingimused;

4) jalgrattale, lõbusõidurongile ja loomveokile esitatavad nõuded;

5) sõitja õigused ja kohustused ning sõidukijuhi (edaspidi juht) kohustused;

6) lõbusõidurongi kasutamise kord tasulisel sõitjateveol.
[RT IV, 20.06.2019, 9 - jõust. 23.06.2019]

§ 2.  Teenindajakaardile esitatavad nõuded

(1) Teenindajakaart tõendab juhi õigust töötada jalgratta, lõbusõidurongi või loomveoki juhina tasulisel sõitjateveol Tallinnas.

(2) Teenindajakaart on A7-formaadis lehel. Teenindajakaardil on valgel taustal musta värvi eesti- ja ingliskeelne tekst. Teksti puhul kasutatakse paksu kirja ja kirjatüüpi Times New Roman ning kirja suurust 11. Teenindajakaart on kiletatud.

(3) Teenindajakaardi vorm on esitatud määruse lisas. Teenindajakaardi esiküljel on juhi foto ja järgmised andmed:

1) juhi nimi ja isikukood;

2) teenindajakaardi number;

3) teenindajakaardi väljastaja;

4) teenindajakaardi kehtivusaeg;

5) teeninduspiirkond.

(4) Teenindajakaardi tagaküljele kantakse teave võimaluse kohta kontrollida teenindajakaardi kehtivust Tallinna veebilehel www.tallinn.ee, ja kinnitus, et juhil on õigus töötada juhina sõitjateveol.

(5) Juhi teeninduspiirkond on Tallinna linna haldusterritoorium.

§ 3.  Teenindajakaardi taotlejale ja omajale esitatavad nõuded

Teenindajakaardi taotleja ja omaja peab:

1) olema vähemalt 18-aastane;

2) omama jalgratta juhtimiseks mis tahes kehtivat mootorsõiduki juhtimisõigust ja lõbusõidurongi juhtimiseks vastava kategooria juhtimisõigust;

3) olema hea mainega. Mainet peetakse heaks, kui juhti ei ole karistatud karistusseadustiku §-s 424 sätestatud kuriteo eest, liiklusseaduse §-des 224 ja 227 või ühistranspordiseaduse § 941 lõikes 1 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

§ 4.  Teenindajakaardi andmine, andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Teenindajakaardi annab juhile Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi amet).

(2) Teenindajakaart antakse tähtajaga üks aasta, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

(3) Teenindajakaardi kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel teenindajakaardi number ja kehtivusaeg.

(4) Teenindajakaardi andmise taotluse esitab ametile juht. Taotluse vormi kehtestab amet. Juht lisab taotlusele vajaduse korral kehtiva juhiloa koopia ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastava foto.

(5) Amet kontrollib liiklusregistrist ja karistusregistrist taotluses esitatud andmete õigsust ja juhi vastavust määruse §-s 3 sätestatud nõuetele.

(6) Teenindajakaardi andmise taotluse vaatab amet läbi seitsme päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale seitsmepäevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse läbivaatamise tähtaeg peatub kuni puuduste kõrvaldamiseni. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

(7) Amet võib teenindajakaardi andmisest keelduda, kui:

1) taotleja ei vasta määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;

2) taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid.

(8) Amet tunnistab teenindajakaardi kehtetuks:

1) kui selle omaja ei vasta määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;

2) kui selle omaja on esitanud tahtlikult valeandmeid;

3) selle omaja avalduse alusel.

§ 5.  Jalgrattale esitatavad nõuded

(1) Sõitjate mugavuse ja ohutuse tagamiseks peab jalgratas olema ehitatud sõitjateveoks, jalgratas peab olema valmistajatehase poolt ettenähtud komplektsuses ja vastama tehase kehtestatud tehnonõuetele ja sertifikaadile, peab olema ümberehitamata, avariitunnusteta ja tehniliselt sõidukorras. Sõitjateveol on keelatud kasutada iseehitatud jalgratast ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele mittevastavat jalgratast.

(2) Sõitjateveol on lubatud kasutada jalgratast:

1) mis on kolmerattaline;

2) mille elektrimootori maksimaalne püsi-nimivõimsus on 0,25 kilovatti;

3) mille suurim lubatud laius on 1,25 meetrit;

4) millel on lisaks juhikohale kuni kaks istekohta.

(3) Jalgrattal peavad olema:

1) sõitjatele turvarihmad;

2) töökorras pidurid;

3) töökorras signaalkell;

4) töökorras suunatuled;

5) ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli.

(4) Jalgrattale on keelatud lisada kooskõlastamata heli- ja valgustusseadmeid.

§ 6.  Lõbusõidurongile esitatavad nõuded

(1) Lõbusõidurong peab olema kantud liiklusregistrisse.

(2) Sõitjate mugavuse ja ohutuse tagamiseks peab sõitjateveol kasutatav lõbusõidurong olema ehitatud sõitjateveoks, see peab olema valmistajatehase poolt ettenähtud komplektsuses ja vastama tehase tehnonõuetele, peab olema ümberehitamata, avariitunnusteta ja tehniliselt korras. Sõitjateveol on keelatud kasutada iseehitatud lõbusõidurongi ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele mittevastavat lõbusõidurongi.

(3) Lõbusõidurongile esitatavad nõuded:

1) lõbusõidurongi heitkogused peavad vastama vähemalt Euro 6 standardile;

2) lõbusõidurongi vagunitel peab olema Maanteeameti kinnitus sõitjateveoks sobivuse kohta;

3) lõbusõidurongil peab olema kuni kaks vagunit, millest üks peab olema ilmastikukindel;

4) lõbusõidurongi vagunite uksed peavad sõidu ajaks automaatselt sulguma;

5) lõbusõidurongil peab olema TÜV tootesertifikaat või muud samaväärne sertifikaat;

6) lõbusõidurongi peab saama kasutada ratastooli ja lapsevankriga;

7) lõbusõidurongile peab olema paigaldatud kaardimakseterminal ja kviitungiprinter.

(4) Lõbusõidurongile on keelatud lisada kooskõlastamata heli- ja valgustusseadmeid.

§ 7.  Loomveokile esitatavad nõuded

(1) Sõitjateveoks võib kasutada loomveokit, millel on lisaks juhikohale kuni kuus istekohta.

(2) Loomveoki suurim lubatud laius on 1,6 meetrit ja pikkus 3,2 meetrit.

(3) Loomveokil peab olema taga aeglase sõiduki tunnusmärk ning kaks punast helkurit külgede lähedal ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral vasakul küljel ees valge ja taga punane tuli.

(4) Loomveokil peab olema veeremistõkis või seisupidur.

§ 8.  Juhi kohustused sõitjateveol

(1) Juht on kohustatud:

1) kandma sõitjateveol teenindajakaarti rinnal nähtaval kohal;

2) esitama teenindajakaardi kontrolliõigusega ametniku nõudmisel;

3) esitama teenindajakaardi sõitjale tutvumiseks sõitja nõudmisel;

4) kandma puhast ja korrektset riietust ja käituma sõitjatega viisakalt;

5) omama sõitjateveol piisavalt vahetusraha;

6) sõitma sihtkohta soovitud teed pidi, v.a juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav, sellel liiklemine on keelatud või lõbusõidurongi puhul, mille liikumistee on määranud kindlaks Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastatult vastava linnaosa valitsusega;

7) teavitama sõitjat teenuse hindadest ning sõitja nõudmisel eeldatavast teenuse üldmaksumusest;

8) järgima sõitjateveol liiklusseaduse nõudeid;

9) andma sõitjale teenuse eest tasumisel kviitungi.

(2) Juhil on keelatud:

1) juhtida sõidukit joobeseisundis;

2) juhtida sõidukit haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist;

3) sõitja nõusolekuta teenindada samal ajal teisi isikuid;

4) käituda sõitjaga ebaviisakalt;

5) mõjuva põhjuseta keelduda sõitja teenindamisest;

6) tülitada inimesi teenuse pakkumisega.

§ 9.  Sõitja õigused ja kohustused

(1) Sõitjal on õigus:

1) valida sihtkohta sõitmiseks talle sobiv tee, v.a juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav või on liiklemiseks suletud;

2) saada juhilt sõidu lõppedes kviitung teenuse eest tasumise kohta;

3) valida sõitmiseks talle sobiv sõiduk;

4) võtta sõidukisse juhi nõusolekul lemmikloomi.

(2) Sõitja on kohustatud:

1) tasuma juhile teenuse üldmaksumuse;

2) kasutama sõidu ajal sõidukile paigaldatud turvavarustust;

3) hoiduma sõiduki kahjustamisest;

4) käituma juhiga viisakalt.

§ 10.  Lõbusõidurongi kasutamise kord tasulisel sõitjateveol

(1) Linnaosa valitsus võib korraldada lõbusõidurongiga sõitjateveoteenuse osutaja leidmiseks riigihanke.

(2) Kui teenuse osutamisel lõbusõidurongi liikumistee ületab ühe linnaosa piire, siis otsustavad asjaomased linnaosade valitsused riigihanke korraldamise vajaduse ühiselt. Riigihanke viib läbi linnaosa, mille territooriumile jääb suurem osa lõbusõidurongi liikumisteest.

(3) Kui linnaosas on läbi viidud riigihange, võib linnaosa territooriumil lõbusõidurongiga sõitjateveoteenust osutada riigihanke võitnud ja linnaosa valitsusega lepingu sõlminud isik.

(4) Riigihanke läbiviimisel määrab linnaosa valitsus hanke tingimustes lõbusõidurongi kavandatava liikumistee ja peatused, mis on eelnevalt kooskõlastatud Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

(5) Kui linnaosas ei ole lõbusõidurongiga sõitjateveoteenuse osutamiseks riigihanget läbi viidud, pöördub teenust osutada sooviv ettevõtja lõbusõidurongile sobiva liikumistee leidmiseks linnaosa valitsuse poole. Linnaosa valitsus kooskõlastab lõbusõidurongi kavandatava liikumistee ja peatused ning tähtaja Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga ning kinnitab haldusaktiga.

(6) Tallinna vanalinnas jalakäijate alal sõitjateveoteenust osutavale lõbusõidurongile väljastab liiklemiseks loa Tallinna Transpordiamet vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määrusele nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“.

[RT IV, 20.06.2019, 9 - jõust. 23.06.2019]

 

§ 101. Järelevalve

Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teeb Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

[RT IV, 20.06.2019, 9 - jõust. 23.06.2019]

§ 11.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.  Rakendussätted

Määrus jõustub 1. juulil 2018. Määruse § 6 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa. Teenindajakaardi vorm