Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord
Tallinna Linnavolikogu 31.05.2018 määrus number 10 [RT IV, 12.06.2018, 7]
Jõustumine:15.06.2018
Kehtetuks tunnistamine:31.08.2023
Redaktsiooni kehtivus:15.06.2018 - 31.08.2023 [RT IV, 12.06.2018, 7]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  31. mai 2018 nr 10

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel ja kooskõlas sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktiga 1.

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) rakendamise tingimused ja kord.

(2) Sotsiaalkaitseministri määrusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi amet).

§ 2.  Eluruumide kohandamise rahastamine

(1) Eluruumide kohandamist rahastatakse linnaeelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist linnale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

(2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

(3) Eluruumi kohandamise tööde (edaspidi tööd) eest tasub amet:

1) töid teostanud ettevõtjale;

2) kohanduse saajale, kui kohanduse saaja teostab tööd ise.

(4) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda (edaspidi omaosalustasu).

§ 3.  Õigustatud isikud

(1) Eluruumi kohandamist on õigus saada isikul:

1) kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;

2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;

3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Tallinna linna haldusterritooriumil.

(2) Isikul on õigus saada määruse alusel ühe eluruumi kohandamine ühel korral.

(3) Määruse alusel ei saa eluruumi kohandamist taotleda isik, kelle eluruum on kohandatud Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2016 otsuse nr 117 „Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitava halduslepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kalev Kallole“ kohaselt sõlmitud halduslepingu alusel.

§ 4.  Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

(1) Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab amet selles osalemise.

(2) Kui amet otsustab taotlusvoorus osaleda, avaldab ta vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust järgmise teabe:

1) taotluste esitamise tähtaeg (vähemalt 30 kalendripäeva);

2) kohanduste tegemise periood (kuni 24 kalendrikuud);

3) tehtavate tööde arv kokku või tehtavate tööde arv töö liigi, kohanduse saaja vanuserühma vm alusel;

4) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;

5) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid;

6) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 5.  Eluruumi kohandamise taotlemine

(1) Eluruumi kohandamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab ametile kirjaliku taotluse, milles märgitakse:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;

2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;

3) kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;

5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;

6) töö liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);

7) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

(2) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;

2) ta on nõus tasuma eluruumi kohandamise eest omaosalustasu;

3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;

4) ta on esitanud tõesed andmed.

(3) Koos taotlusega esitatakse:

1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;

2) esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

3) esindusõigust tõendava dokumendi (kohtumäärus, volikiri) koopia;

4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;

5) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul).

§ 6.  Taotluste järjekorra pidamine

(1) Taotlused registreeritakse saabumise järjestuses (kronoloogiline järjekord).

(2) Kui amet on otsustanud jagada taotlused töö liigi, kohanduse saaja vanuserühma vm alusel, jaotatakse taotlused saabumise järjestuses liigiti (valikuline järjekord).

(3) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust. Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, jätab amet taotluse läbi vaatamata.

(4) Kui Rahandusministeerium peab ameti esitatud koondtaotluses (koostatakse kronoloogilise või valikulise järjekorra alusel) esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldaks koondtaotluse osaliselt, on ametil õigus asendada sobimatu taotlus kronoloogilises või valikulises järjekorras järgmise taotlusega.

(5) Kui taotluse lahendamisel selgub, et eluruumi kohandamine ei ole selle alusel võimalik (näiteks ei paranda eluruumi kohandamine ilmselgelt taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid, taotluses soovitud kohandamine on enne taotluse esitamist lõpetatud, eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna nõusolekut eluruumi kohandamiseks, taotleja ei ole nõus tasuma omaosalust), on ametil õigus esitada Rahandusministeeriumile avaldus koondtaotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ja rahuldamata jäetud taotluse asendamiseks kronoloogilises või valikulises järjekorras järgmise taotlusega.

(6) Isikul, kelle taotluse amet jätab läbi vaatamata või rahuldamata, on õigus esitada uus taotlus järgmises taotlusvoorus.

(7) Taotlusvoorus menetlemata jäänud taotlused menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil, kui taotleja kinnitab siis kirjalikult taotluse kohasust.

(8) Taotlused, mida ei ole 31. augustiks 2023 menetletud, menetletakse linnaeelarve vahenditest eluruumide kohandamise regulatsiooni alusel.

§ 7.  Taotluste lahendamine

(1) Pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist kontrollib amet taotleja eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust. Vajaduse korral kaasab amet ehitusasjatundja ja taotleja elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja.

(2) Amet nõustab ja abistab taotlejat tööde hinnapakkumiste võtmisel. Taotleja võtab vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist, kus peab olema märgitud materjalide, abivahendite ja tööde maksumus kululiikide kaupa.

(3) Kui taotluses soovitud eluruumi kohandamisega on võimalik parandada taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid, teeb ameti juhataja otsuse taotlus rahuldada. Otsuses märgitakse:

1) taotleja nimi ja isikukood;

2) kohandatava eluruumi asukoht;

3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis

4) taotleja kohustus leida tööde teostaja ja sõlmida tööde tegemiseks leping;

5) eluruumi kohandamise eeldatav maksumus, ameti tasutava summa ja taotleja omaosaluse suurus;

6) ameti õigus kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud kohanduse saaja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid viie aasta jooksul otsuse tegemisest.

(4) Amet jätab taotluse rahuldamata, kui

1) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;

2) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;

3) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;

4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;

5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;

6) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

§ 8.  Lepingute sõlmimine

(1) Isik, kelle taotluse amet on rahuldanud, sõlmib lepingu ameti ja töid tegeva ettevõtjaga. Kui kohanduse saaja teostab tööd ise, sõlmib ta lepingu ametiga.

(2) Lepingus märgitakse:

1) eluruumi kohandamise eesmärk;

2) kohandatav ruum, tööd ja paigaldatavad esemed;

3) tööde tähtaeg;

4) tööde maksumus vastavalt soodsamale hinnapakkumisele või ühikuhinnale;

5) ameti tasutav osa tööde maksumusest;

6) kohanduse saaja tasutav osa tööde maksumusest;

7) tööde eest tasumise kord ja tähtajad, kui tööd teostab ettevõtja;

8) tööde eest tasumise kord ja tähtajad, kui tööd teostab kohanduse saaja;

9) tööde, sh kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;

10) lepingu sõlmimisel ja täitmisel saadud ja loodud dokumentide säilitamise aeg;

11) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed.

§ 9.  Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

(1) Amet säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente ameti asjaajamiskorras sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada määruse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

(2) Amet annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on ametil õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

§ 10.  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord“ muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruses nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile (edaspidi amet) kirjaliku taotluse, milles:“;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ametil on õigus nõuda lisadokumente, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kulu hüvitamise otsuse (edaspidi otsus) teeb ameti juhataja.“;

4) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja ametile kulu tõendavad dokumendid ja kirjaliku kinnituse, et töö on teostatud taotlusega koos esitatud hinnapakkumiste alusel.“;

5) paragrahvi 7 lõike 2 sissejuhatav sõna „hoolekandeosakond“ asendatakse sõnaga „amet“;

6) Määrust täiendatakse §-ga 10 järgmises sõnastuses:

„§ 10. Rakendussäte

Sotsiaalhoolekande osakonnad viivad lõpule nende eluruumi kohandamise kulu hüvitamise taotluste menetluse, mis on esitatud enne taotluste menetleja õiguste ja kohustuste üleandmist ametile.“.

§ 11.  Määruse kehtivus

Määrus kehtib kuni 31. augustini 2023.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees