Merivälja tee 5, Supluse pst 1, 1a ja 1b katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 30.05.2018 korraldus number 798

Redaktsiooni kehtivus 30.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. mai 2018 nr 798-k

Merivälja tee 5, Supluse pst 1, 1a ja 1b katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 korralduse nr 698-k „Tänavanimede leviala täpsustamine Pirita linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Merivälja tee 5

Katastritunnus - 78402:202:0630

Uus aadress - Supluse pst 1

1.2 Senine aadress - Supluse pst 1

Katastritunnus - 78401:101:0944

Uus aadress - Supluse pst 3a

1.3 Senine aadress - Supluse pst 1a

Katastritunnus - 78401:101:0216

Uus aadress - Supluse pst 3

1.4 Senine aadress - Supluse pst 1b

Katastritunnus - 78402:202:0500

Uus aadress - Supluse pst 3b

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressi numbrimärkide olemasolu hoonetel 20. juuniks 2018.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele ja  punktis 1 nimetatud kinnisasjade omanikele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär