Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2018 korraldus nr 745
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2018 korraldus number 745
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. mai

2018 nr

745-k

Rõugu tn 22, 24 ja 26 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt on maa-ala juhtotstarbeks määratud segahoonestusala, kus võivad paikneda korruselamud, kaubandus- ja teenindusasutused, äri ja büroohooned, keskkonda mittehäiriv väiketootmine, millel on linnalikku elukeskkonda teenindav funktsioon, kuid piirkond tervikuna ei moodusta linnaehituslikus mõttes tõmbekeskust. Suurim lubatud korruselisus on 4 korrust ning hoonestustihedus kuni 1.

Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga;

- detailplaneeringus on lähtutud väljakujunenud linnaruumi jätkamisest ja asukohale sobiliku hoonestuse leidmisest, sest tegemist on ühtse äärelinnaliku struktuuriga piirkonnaga;

- kavandatavate hoonete ja Rannamõisa tee vahelisele alale on ette nähtud sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega kinnistud, kuhu on kavandatud haljaspuhver ja üldplaneeringukohane tänavahaljastus;

- planeeritud alale on kavandatud mitmeotstarbeline hoonestus, mis on turvalisuse aspektist väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt;

- detailplaneeringus on ette nähtud avalikult kasutatavate teede, sh Printsu tee äärse kõnnitee ning üldkasutatava haljastuse ja välisvalgustuse valmisehitamine.

1. Kehtestada Haabersti linnaosas asuva 1,02 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Rõugu tn 22, 24 ja 26 kinnistu ning lähiala detailplaneering, RAAM Arhitektid AI OÜ töö nr 11RGU, milles on ette nähtud Rõugu tn 22, 24 ja 26 kinnistute piiride muutmise teel moodustada kaks transpordimaa, üks kuni 75% elamu- ja vähemalt 25% ärimaa ning üks elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata äri- ja elamumaa krundile ehitusõigus ühe 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ja elamumaa krundile 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks moodustatakse kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krunti. Detailplaneeringus on määratud ka üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 216 kehtestatud „Kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneering“ ja Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 punktiga 1.3 kehtestatud „Tiskre oja ja Rannamõisa tee vahelise endise Eeriku talumaade detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. 13. juunil 2016 sõlmitud lepinguga nr TKA83 võttis Rõugu Majad OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu-, kõnni- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademevee ärajuhtimissüsteemide valmisehitamine.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri